Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat zij in haar vergadering van 8 februari 2022 het wijzigingsplan Steenovensebaan 27 heeft vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan voorziet in het toevoegen van een woning in de bestaande monumentale Vlaamse schuur.

Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft een aanpassing van de planregels naar aanleiding van een zienswijze van de provincie Noord-Brabant, met het oog op het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle schuur.  

Ter inzage
U kunt het wijzigingsplan met ingang van donderdag 17 februari inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ4BG2013-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 30 maart) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Oosterhout, 16 februari 2022