Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat er gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan Steenovensebaan 28A geen zienswijze zijn ingediend. En dat daarmee, ingevolge het kettingbesluit van het college van 4 oktober 2022, het wijzigingsplan is vastgesteld.

Aanleiding en inhoud wijzigingsplan
De locatie Steenovensebaan 28A is niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. Met dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming omgezet naar een woonbestemming. De bestaande bedrijfswoning met de daarbij horende bijgebouwen blijven behouden. De aanwezige bedrijfsbebouwing (ongeveer 1.250 m² aan kassen) wordt gesloopt. Ook zal er worden voorzien in een landschappelijk inpassing.

Inzien stukken
U kunt het wijzigingsplan met ingang van donderdag 8 december 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0826.WYZ7BG2013-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 19 januari 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact opnemen met de heer Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 7 december 2022.