Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen 2022” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen Weststad 1, 2 en 3, Statendam, Vijf Eiken en Everdenberg (Oost).

Het plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maar voorziet in een actuele bestemmingsregeling, waarbij de huidige rechten worden behouden.

Inzien stukken
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 23 juni 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPbedrterr2022-VO01.

Inspraakreactie
Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 4 weken (tot en met woensdag 20 juli 2022) een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie worden ingediend.

Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein 2022, zaaknummer 349412”.

Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u gebruik maken van het digitale inspraakformulier

Vragen of een mondelinge inspraakreactie
Voor vragen of het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met dhr. Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 22 juni 2022