Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerp-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling Bankenlocatie), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerp-bestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz2centrum2017-ON01), ter inzage ligt. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de bouw van 3 appartementengebouwen. Deze appartementengebouwen worden respectievelijk 5, 6 en 7 bouwlagen hoog. Ook maakt het bestemmingsplan mogelijk om het openbaar gebied te herinrichten ten behoeve van de benodigde ontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte. Het plangebied betreft het Arendsplein. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd in het noorden door de gebouwen van de woningbouwvereniging Thuisvester. In het oosten en het zuiden door het winkelcentrum Arendshof 2 en de bijbehorende parkeergarage. En in het westen door de parkeerplaats op het Arendsplein. Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit liggen van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 10 juni 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van zaaknummer 284424  “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling Bankenlocatie)”. Het is niet mogelijk om digitaal zienswijzen in te dienen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Jeeninga, telefoon 14 0162.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162

Oosterhout, 09-06-2021