Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van donderdag 24 juni 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz25BG2013-ON01) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Pdf, 88 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben betrekking op de locatie Groenendijk 2 te Oosteind. Het plan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Waarbij de splitsing van de huidige langgevelboerderij in 2 woningen, wordt gelegaliseerd. Om deze planologische wijziging mogelijk te maken, is tevens een besluit hogere waarden Wet geluidhinder benodigd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Vanaf donderdag 24 juni 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder naar voren brengen. Gedurende deze periode kunt u ook een pro-forma zienswijze indienen, die u later inhoudelijk aanvult.

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “zaaknummer 290942: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2)’’.

Schriftelijke Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zaaknummer 290942: Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Groenendijk 2”.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de mevrouw L.C.M. Loonen van het team Buiten Beleid, telefoon 14 0162.

Informatie
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw L.C.M. Loonen van het team Buiten Beleid, telefoonnummer 14 0162.


Oosterhout, woensdag 23 juni 2021