Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 24 juni 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 27 (Heistraat 18-20)”. Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Heistraat 18 – 20 te Oosteind en voorziet in de uitbreiding van het ter plaatse gevestigde loonwerkbedrijf.

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf de dag van ter inzagelegging kan eenieder gedurende 6 weken (dus tot en met woensdag 4 augustus 2021) over dit ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Gedurende deze periode kunt u ook een pro-forma zienswijze indienen, die u later inhoudelijk aanvult.

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-bestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zaaknummer 274592 / zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 27 (Heistraat 18 – 20)”.

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D.P.A.W. van Dongen van het team Buiten Beleid, telefoon 14 0162.

 

Oosterhout, 23 juni 2021