Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend, dat de gemeenteraad op 28 september 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 27 (Heistraat 18-20)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op Heistraat 18 en 20 te Oosteind en voorziet in de uitbreiding van het ter plaatse gevestigde loonwerkbedrijf.

U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 7 oktober 2021 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) en kunnen ook geraadpleegd worden via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Daags na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 18 november 2021) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Dit is eveneens mogelijk voor niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met de heer D. van Dongen van het team Buiten Beleid.

Oosterhout, woensdag 6 oktober 2021