Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied (incl. Lint Oosteind) herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz28BG2013-ON01), ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de omzetting van het ter plaatse aanwezige agrarische bouwvlak naar de bestemming 'Wonen' waarbij tevens vijf Ruimte-voor-Ruimte woningen mogelijk worden gemaakt. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het agrarisch bouwvlak zoals dat is opgenomen in het geldende bestemmingsplan op de percelen plaatselijk bekend Steenovensebaan 26a en 28.
Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Ter inzage
Het  ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit liggen van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 10 juni 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “zaaknummer 285563 : Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (incl. Lint Oosteind) herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28)”. Het is niet mogelijk om digitaal zienswijzen in te dienen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw S. Snoeren, telefoon 14 0162.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162

Oosterhout, 9-6-2021