Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag
28 september 2021 het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28) (NL.IMRO.0826.BSPhz28BG2013-VA01) heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van het ter plaatse agrarische bouwvlak naar de bestemming 'Wonen' waarbij tevens vijf Ruimte-voor-Ruimte woningen mogelijk worden gemaakt. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het agrarisch bouwvlak zoals dat is opgenomen in het geldende bestemmingsplan op de percelen plaatslijk bekend Steenovensebaan 26a en 28.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Er heeft enkel een tekstuele wijziging plaatsgevonden in de toelichting, omdat een huisnummer onjuist was opgenomen.

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28) liggen vanaf donderdag 14 oktober 2021 er inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 14 oktober 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de  de website ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met donderdag 25 november 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout,  13 oktober 2021