Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Rijksweg 31” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de Rijksweg 31 te Dorst en voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf - semi-agrarisch’ (specifiek voor een honden en/of kattenpension) naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij de bestaande woning behouden blijft. De aanwezige bedrijfsbebouwing (dierenverblijven) worden gesloopt en het plan wordt landschappelijk ingepast.

Inzien stukken
U kunt het ontwerpwijzigingsplan met ingang van donderdag 18 november inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ5BG2013-ON01.  

Zienswijze
Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 29 december) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpwijzigingsplan Rijksweg 31, zaaknummer 318404’’. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 17 november 2021.