Vanaf 30 juni 2022 heeft gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas) ter inzage gelegen. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104.

Binnen het plangebied is de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai hoger dan de wettelijke voorkeurswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreven. Burgemeester en wethouders willen een ontheffing verlenen van de voorkeurswaarde via een besluit hogere waarde. Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas), met bijbehorende stukken ligt ter inzage.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbesluit met ingang van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 inzien in het stadhuis Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via www.oosterhout.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz06zuid-ON01.

Zienswijzen

Van donderdag 8 september 2022  tot en met woensdag 19 oktober 2022 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas)”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162.

Oosterhout, 7 september 2022