Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, herziening 23 (Sidestream Innovation Valley), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz23BG2021-ON01), ter inzage ligt. Het plan voorziet in de realisering van een cluster biobased bedrijven. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het Wilhelminakanaal aan de noordzijde, de Plantagelaan aan de zuidzijde en de Denariusstraat aan de westzijde.

Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal zal worden geregeld via een af te sluiten anterieure overeenkomst.

Herbegrenzing Interim Omgevingsverordening

Ten behoeve van de realisatie van deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat er een herbegrenzing plaatsvindt van het ‘Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB)’ en ‘Verstedelijking afweegbaar’ zoals opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Op welke delen van het plangebied de herbegrenzing betrekking heeft is op de verbeelding aangeduid. Door de gemeente Oosterhout zal aan Gedeputeerde Staten een verzoek tot herbegrenzing worden gedaan. Pas na besluitvorming door Gedeputeerde Staten over dit verzoek kan de vaststelling van het bestemmingsplan plaatsvinden door de gemeenteraad. Tegen het voornemen tot herbegrenzing kunnen zienswijzen bij de gemeente worden ingediend. Deze zienswijzen worden vervolgens samen met het verzoek tot herbegrenzing aan Gedeputeerde Staten aangeboden.  

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en het voornemen tot herbegrenzing liggen van donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 18 november 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Van donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 29 december 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of de herbegrenzing naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied, herziening 23 (Sidestream Innovation Valley), zaaknummer 212234”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Een schriftelijke zienswijze tegen de herbegrenzing van de Interim Omgevingsverordening stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze herbegrenzing Interim Omgevingsverordening zaaknummer 212234”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162.

Informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout, 17 november 2021