Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 – Keiweg 57” en bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. De zienswijze, de gemeentelijke reactie op de zienswijze en de eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 21 december 2021.

Het plan is in behandeling bij de heer D.P.A.W. van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.