Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 9 september 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 - Keiweg 57, met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (IMRO.0826.BSPhz1centrum2017-ON01) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (pdf 1.152 kb). Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben betrekking op het braakliggende terrein aan de Keiweg 57 te Oosterhout. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een appartementengebouw van 2 tot maximaal 3 bouwlagen hoog, met in totaal 22 appartementen, planologisch mogelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder benodigd.

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf de dag van ter inzagelegging (dus vanaf donderdag 9 september 2021) kan eenieder gedurende 6 weken (dus tot en met woensdag 20 oktober 2021) over dit ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerpbesluit voor de hogere waarden Wet geluidhinder, een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 - Keiweg 57 / zaaknummer 295945”.

Schriftelijke Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Keiweg 57 / zaaknummer 295945”.

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. van Dongen, telefoon 14 0162.

Oosterhout, 8 september 2021