Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 16 december 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Oosterhout 2017, herziening 4 (evenementen Klappeijstraat)”, met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (IMRO.0826.BSPhz4centrum2017-ON01). Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de Klappeijstraat en voorziet in een regeling voor evenementen binnen de verkeersbestemming.

Inzien stukken

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Vanaf de dag van ter inzagelegging (vanaf donderdag 16 december 2021) kan eenieder gedurende 6 weken (tot en met woensdag 26 januari 2022) over dit ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Omdat de terinzagelegging deels in de vakantieperiode valt, is het voldoende om binnen de termijn van 6 weken aan te geven dat men bezwaren heeft, zonder aan te geven waarom (een zogenaamde “pro-forma zienswijze). Waarna men in overleg met de gemeente tot een datum komt, waarop de redenen van dit bezwaar zijn ingediend.

De zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 4 (evenementen Klappeijstraat)/ zaaknummer 321235”.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. van Dongen of N. de Geus, telefoon 14 0162.

Oosterhout, 15 december 2021