Het ontwerpbestemmingsplan Leijsenakkers, herziening 1 (Veerseweg 54e) heeft ter inzage gelegen. De zienswijze termijn is nu gesloten, er zijn door vijf instanties c.q. personen zienswijzen ingediend. Op 24 mei wordt het plan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.