Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  1. ontwerpbestemmingsplan “Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)”;
  2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden verkeerslawaai Wet geluidhinder;
  3. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 3 appartementen aan Warandelaan

Het plan heeft betrekking op de locatie gelegen tussen de Wilhelminakanaal Zuid, Warandelaan en het sportpark De Warande.

1. Het ontwerpbestemmingsplan
Het plan voorziet in de bouw van in totaal 173 woningen. Waarvan deels zorgappartementen, deels sociale huur appartementen en deels koopappartementen. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;

2. Het ontwerpbesluit hogere waarden verkeerslawaai Wet geluidhinder
Omdat de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeer op Wilhelminakanaal Zuid hoger is dan de reguliere waarden van de Wet geluidhinder, is een besluit hogere waarde noodzakelijk om de twee noordelijke appartementsgebouwen te kunnen realiseren. Wel wordt voldaan aan de maximaal toegestane waarden zoals benoemd in de Wet geluidhinder.

3. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de drie appartementengebouwen aan de Warandelaan.

Coördinatie
Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft ingestemd met het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieregeling ruimtelijke plannen als bedoeld in afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met uiteindelijk één beroepsgang.

Voor wat betreft het ontwerpbesluit hogere waarden verkeerslawaai Wet geluidhinder is de coördinatie in de Wet geluidhinder geregeld.

De terinzagelegging van voornoemde ontwerpbesluiten vindt daarom gelijktijdig plaats. De coördinatie wordt verzorgd door burgemeester en wethouders van Oosterhout.

Inzien stukken
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ingang van donderdag 30 juni 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz3oosterhz2017-ON01.

Zienswijze
Vanaf het moment van ter inzage legging, kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 10 augustus 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend. Omdat de terinzagelegging deels in de vakantieperiode valt, is het voldoende om binnen de termijn van 6 weken aan te geven dat men bezwaren heeft, zonder aan te geven waarom (een zogenaamde “pro-forma” zienswijze). Waarna men in overleg met de gemeente tot een datum komt, waarop de redenen van dit bezwaar zijn ingediend.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande), zaaknummer 352590”.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde en ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande) zaaknummer 352590” respectievelijk “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning zaaknummer 352590”. Een schriftelijke zienswijze kunt u ook digitaal indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mevrouw S. Snoeren of mevrouw L. Loonen beiden medewerker ruimtelijke ordening.

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Oosterhout, woensdag 29 juni 2022.