Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef) met ingang van donderdag 13 januari 2022 ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de Bloemenhof 2 in Oosterhout, waar momenteel het activiteitencentrum de Bunthoef gevestigd is.

Het huidige activiteitencentrum wordt vernieuwd, een woontoren van maximaal 75 appartementen wordt boven het activiteitencentrum gerealiseerd en er wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming en het verruimen van de bouwmogelijkheden.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai (Pdf, 1.225 kB) benodigd, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzage
U kunt het ontwerp van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz4oosterhout-ON01.

Vanaf het moment van ter inzage legging, kan gedurende 6 weken (van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Zienswijze bestemmingsplan
Een schriftelijke zienswijze over het bestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef), zaaknummer 315253”.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden
Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef), zaaknummer 315253”.

Crisis en- herstelwet
Op de te doorlopen procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, in het beroepschrift aangegeven moet worden welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de dan geldende beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Vragen
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact op nemen met mw. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 12 januari 2022