Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas),  ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Voor dit bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het wettelijk kostenverhaal is geregeld via een gesloten anterieure overeenkomst.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 30 juni 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz06zuid-ON01.

Zienswijzen

Vanaf het moment van terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 10 augustus 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend. Omdat de terinzagelegging deels in de vakantieperiode valt, is het voldoende om binnen de termijn van 6 weken aan te geven dat men bezwaren heeft, zonder aan te geven waarom (een zogenaamde “pro-forma” zienswijze). Waarna men in overleg met de gemeente tot een datum komt, waarop de redenen van dit bezwaar zijn ingediend.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas), zaaknummer 330133”. Ook kunt u een schriftelijke zienswijze digitaal indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer P. van der Made of mevrouw L. Loonen, medewerkers ruimtelijke ordening.

Oosterhout, 29 juni 2022