Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 november 2021 het bestemmingsplan “Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het Arendsplein en voorziet in de bouw van 3 appartementengebouwen met maximaal 154 woningen. Deze appartementengebouwen worden respectievelijk 5, 6 en 7 bouwlagen hoog. Ook maakt het bestemmingsplan mogelijk om het openbaar gebied te herinrichten ten behoeve van de benodigde ontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte. Het plangebied betreft het Arendsplein ter plaatste van het ABN- AMRO kantoor, het Rabobank kantoor als ook een deel van de uitloper van het winkelcentrum Arendshof II.

Inzien stukken

U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 23 december 2021 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz2centrum2017-VA01. (Beschikbaar vanaf woensdagmiddag 22 december 2021)

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 3 februari 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, is er geen mogelijkheid om na afloop van de beroepstermijn uw beroep aan te vullen of nieuwe beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mevrouw Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 22 december 2021.