Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 het bestemmingsplan ““Bedrijventerreinen Oosterhout 2022” heeft vastgesteld.

Aanleiding en inhoud bestemmingsplan
Ter voorbereiding op de Omgevingswet en in het kader van een verbeterde dienstverlening worden alle bestemmingsplannen in de gemeente Oosterhout geactualiseerd. In het kader van deze actualisatieronde heeft uw college de procedure gestart om te komen tot één bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Oosterhout.

Het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen Oosterhout 2022” is een consoliderend bestemmingsplan. Dit houdt in dat het bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het toekennen van de bestemmingen is dan ook uitgegaan van de huidige (legale) situatie en planologische mogelijkheden. Waarbij omissies, wijziging in rijksbeleid en voortschrijdend inzicht in de wijze van regelen zijn verwerkt, zonder daarbij de rechten aan te tasten of gevolgen te hebben voor het woon- en leefklimaat. Dit geldt ook voor bijgaand ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Met dit besluit wordt de feitelijke situatie, op de juridisch juiste wijze vastgelegd. Zonder afbreuk te doen aan de bestaande rechten van omliggende bedrijven of het huidige woon- en leefklimaat van de woningen. Of nieuw beleid te introduceren.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 16 februari 2023 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPbedrterr2022-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 30 maart 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.


Oosterhout, woensdag 15 februari 2023.