Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2021 het bestemmingsplan “Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 (Keiweg 57)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de Keiweg 57 te Oosterhout en maakt de bouw van een appartementencomplex mogelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai benodigd, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzien stukken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met ingang van donderdag 30 december 2021 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz1centrum2017-VA01.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 10 februari 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen (één van) voornoemde besluiten. Niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een besluit, indien men hiervoor tegen het ontwerp van dat specifieke besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, is er geen mogelijkheid om na afloop van de beroepstermijn nieuwe beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en het collegebesluit tot het toepassen van een hogere grenswaarden Wet geluidhinder treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raads- en/ of college-besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met de heer D.P.A.W. van Dongen, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.  

Oosterhout, woensdag 29 december 2021