RECTIFICATIE

 

Vanwege een foutieve beroepstermijn in de publicatie over dit bestemmingsplan in de publicatie van 6 januari 2021, is dit een gerectificeerde publicatie.
 

Vastgesteld bestemmingsplan Leijsenakkers 2020
 

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 15 december 2020 het bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 (NL.IMRO.0826.BSPleijsenak2020-VA01) heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het bestemmingsplan Leijsenakkers, zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 14 juli 2009. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door noordzijde gevormd door de Bovensteweg, aan de oostzijde door de A27, aan de zuidzijde door het Wilhelminakanaal en aan de westzijde door de Tilburgseweg-St. Antoniusstraat-Abdis van Thornstraat-Pasteurlaan.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De voornaamste wijzigingen betreffen het perceel Vijfhuizen 7, Monnikendreef 12a en een strook grond langs de insteekweg Koppelpaardenhof.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 liggen van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. U dient vooraf wel een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Vanaf donderdag 14 januari 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.