Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 mei 2022 het bestemmingsplan “Leijsenakkers, herziening 1 (Veerseweg 54e)” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de splitsing van het perceel Veerseweg 54e (kadastraal bekend als R9182) ten behoeve van de realisering van een extra woning ter plaatse. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 23 juni 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of online via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer is  NL.IMRO.0826.bsphz1leijsnak2020-va01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 4 augustus) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mw. C. Rodenburg, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 22 juni 2022