en verleende omgevingsvergunning appartementengebouw C, D en E en ontheffingsbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 het bestemmingsplan “Oosterhout Zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op Warandelaan 6 te Oosterhout en voorziet in 173 woningen in verschillende categorieën. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken was er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai  benodigd, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Er is voor een deel van het plangebied tevens een omgevingsaanvraag verleend. Hiervoor heeft de procedure gecoördineerd plaatsgevonden. Een ontwerpbesluit voor de te verlenen omgevingsaanvraag heeft gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het ontheffingsbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 2 maart 2023 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz3oosterhz2017-VA01

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 13 april 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen (één van) voornoemde besluiten. Niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een besluit, indien men hiervoor tegen het ontwerp van dat specifieke besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, is er geen mogelijkheid om na afloop van de beroepstermijn uw beroep aan te vullen of nieuwe beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan, het collegebesluit tot het toepassen van een hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raads- en/ of college-besluiten opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact opnemen met mevrouw Snoeren, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 1 maart 2023.