Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 21 juni 2022 het bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de Bloemenhof 2 in Oosterhout, waar momenteel het activiteitencentrum de Bunthoef gevestigd is.

Het huidige activiteitencentrum wordt vernieuwd, een woontoren van maximaal 75 appartementen wordt boven het activiteitencentrum gerealiseerd en er wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming en het verruimen van de bouwmogelijkheden.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai benodigd, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met ingang van donderdag 30 juni 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz4oosterhout-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 11 augustus 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen (één van) voornoemde besluiten. Niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een besluit, indien men hiervoor tegen het ontwerp van dat specifieke besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, is er geen mogelijkheid om na afloop van de beroepstermijn uw beroep aan te vullen of nieuwe beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en het collegebesluit tot het toepassen van een hogere grenswaarden Wet geluidhinder treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raads- en/ of college-besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mw. L. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 29 juni 2022.