Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 het bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzones bedrijventerreinen 2022” heeft vastgesteld.

Aanleiding en inhoud bestemmingsplan
De bedrijventerreinen Weststad – Statendam, Weststad III en Vijf Eiken hebben ieder de status van een “gezoneerd bedrijventerrein”. Rondom dergelijke bedrijventerreinen ligt een geluidszone industrielawaai. De gezamenlijke geluidsproductie van bedrijven die gelegen zijn op een gezoneerd industrieterrein mag op de grens van deze geluidszone niet meer bedragen dan 50dB(A). 

Ter voorbereiding op de Omgevingswet worden alle planologische regelingen actueel gemaakt, zodat er een goede basis ligt op het moment dat deze wet in werking treedt. Het voorliggende bestemmingsplan is bedoeld om de geluidzone industrielawaai, die over meerdere bestemmingsplannen is gelegen, te voorzien van één actuele planologische regeling. Daarnaast zal ook de ligging van de zone een minimale wijziging krijgen. Daar waar deze zone wordt gewijzigd, dient deze of het belang van een goed woon- en leefklimaat (zonder het belang van bedrijven te schaden) of biedt het iets meer ontwikkelruimte binnen het industrieterrein (zonder gevolgen te hebben voor het woon- en leefklimaat).

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 16 februari 2023 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPparapgeluid2022-VA01.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 30 maart 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 15 februari 2023