Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het voorontwerp-bestemmingsplan Leijsenakkers herziening 1 (Veerseweg 54e) (NL.IMRO.0826.BSP hz1leijsnak2020-VO01) met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in de splitsing van het perceel Veerseweg 54e ((kadastraal bekend als R9182) in twee kleinere bouwpercelen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door woonpercelen aan weerszijden. Ten zuiden van het perceel liggen gronden die agrarisch worden gebruikt alsmede gronden van de begraafplaats Leijsenakkers.

Ter inzage

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van 14 oktober tot en met 10 november 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf 14 oktober 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreacties

Van 14 oktober tot en met 10 november kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie Voorontwerp-bestemmingsplan Leijsenakkers herziening 1 (Veerseweg 54e), zaaknr. 196003”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Oosterhout, 13 oktober 2021.