Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 – Keiweg 57 en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het voorontwerp-bestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 – Keiweg 57 en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben tot eind juli 2020 ter inzage gelegen. Hierop zijn een tweetal inspraakreacties ingediend. Deze zullen aan het college worden voorgelegd. Waarna het bestemmingsplan al dan niet aangepast, als ontwerp ter inzage zal worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij de heer D.P.A.W. van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.