Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 28 september 2021 het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2) (NL.IMRO.0826.BSPhz25BG2013) heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 14 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Groenendijk 2 te Oosteind. Het plan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Waarbij de huidige langgevelboerderij in 2 woningen wordt gesplitst.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2) liggen van donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24 november 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 14 oktober 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met vrijdag 26 november 2021) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Dit is eveneens mogelijk voor niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw L.C.M. Loonen van het team Buiten Beleid, telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout, woensdag 13 oktober 2021