Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 11 maart 2021 het bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 (Gentiaanstraat 14) NL.IMRO.0826.BSPhz1ozuid-VA01 heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van 8 patiowoningen aan de Gentiaanstraat 14 te Oosterhout.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 (Gentiaanstraat 14) liggen van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. U dient hiertoe wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. Vanaf donderdag 18 maart 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.
 

Oosterhout, 17 maart 2021