Algemene inspraakverordening Oosterhout 2021

De “Algemene inspraakverordening Oosterhout 2021” is een actualisatie van de “Algemene inspraakverordening Oosterhout 2006”, die met het raadsbesluit van 21 december 2021 is ingetrokken. De actualisatie maakt het mogelijk dat het college per geval kan besluiten te volstaan met eenmaal een terinzagelegging van een plan, in plaats van tweemaal.

Waarom deze actualisatie?

Op dit moment worden bijvoorbeeld bestemmingsplannen tweemaal ter inzage gelegd. Eenmaal als voorontwerpbestemmingsplan en eenmaal als ontwerpbestemmingsplan. Ook als de ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk moet maken geen noemenswaardige gevolgen heeft voor de omgeving en er geen bezwaren zijn te verwachten uit de omgeving, of de belangen en bezwaren (blijkens een gevoerde omgevingsdialoog) voldoende in beeld zijn.

In dergelijke situaties heeft het tweemaal ter inzage leggen geen meerwaarde: het leidt tot onnodige lange procedures, waarbij omwonden (na tweemaal hun bezwaren te hebben gedeeld met de gemeente) en initiatiefnemers onnodig lang moeten wachten op een besluit van de raad.

Waar kan ik de inspraakverordening inzien?

De inspraakverordening is in te zien op deze pagina.

Wanneer treedt de inspraakverordening in werking?

De inspraakverordening is in werking getreden op 30 december 2021.

Zijn er mogelijkheden voor bezwaar of beroep?

Tegen het raadbesluit kan geen bezwaar worden aangetekend of beroep worden ingesteld.