Bekendmaking voornemen tot verkoop van een perceel grond aan de Damweg 3 te Oosterhout

De gemeente Oosterhout is voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan met betrekking tot een perceel grond, geleden nabij de Damweg 3, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie C, nummer 5843 ter grootte van circa 8 m2.

Motivatie
De betreffende strook grond maakt reeds feitelijk onderdeel uit van het perceel van koper. Op basis van de als beleid behandelde gedragsregel worden dergelijke gronden enkel verkocht indien gelegen aanpalend aan de eigendom van de koper.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. Het bieden van afzonderlijke mededingingsruimte is derhalve niet aan de orde.

Vervaltermijn
De gemeente Oosterhout zal 20 dagen na deze publicatie overgaan tot verkoop en levering van het perceel, tenzij voordien door een andere serieuze gegadigde een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de bevoegde voorzieningenrechter.
Indien u zich niet kunt verenigen met de grondverkoop en/of het proces, bijvoorbeeld omdat u meent daarvoor zelf als enige gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan s.khatibi@oosterhout.nl te verzenden.

 

 

 

Grondprijzen 2020

De grondprijzen (gronduitgifteprijzen) voor 2020 zijn vastgesteld.

Klik op de link voor de grondprijzen (PDF, 49 KB) voor het jaar 2020.

Grondstrook / groenstrook / reststrook / snippergroen / strook gemeentegrond kopen

Voor mogelijkheden tot aankoop van grondstroken klik hier.

Hier vindt u de nota Uitgifte Snippergroen 2016-2021 (PDF, 791 KB) 

 

Voornemen verkoop van een perceel grond aan het Ruiterspoor te Den Hout