Publicatiedatum: 13 april 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Oosterhout (‘de gemeente’) is voornemens om op drie grondpercelen gelegen in de Oranjepolder (nabij de A59) te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie C, nrs. 4085, 1049 en 4154 (tezamen groot circa 32.695 m2), een recht van opstal met erfdienstbaarheden te vestigen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde initiatiefnemer de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het vestigen van dit recht op de gemeentelijke grondpercelen.

Motivering

In de gemeentelijke Ambitienota Energietransitie 2030 en de daarbij behorende Routekaart Energietransitie 2019-2022 is de ambitie van een Energiepark (Zonne- en Windpark) en de daarvoor beoogde locatie benoemd. Deze locatie is gelegen in de Oranjepolder (nabij de A59) te Oosterhout. De gemeentelijke grondpercelen (ca. 3,2 ha) maken onderdeel uit van deze locatie.

De gemeente gaat een anterieure overeenkomst (AOK) aan met de initiatiefnemer voor de realisatie van het Zonnepark dat onderdeel uitmaakt van het Energiepark. Onderdeel van de afspraken betreft het vestigen van een recht van opstal met erfdienstbaarheden op de binnen het exploitatiegebied van het Zonnepark liggende gemeentelijke grondpercelen, waartoe de gemeente voornemens is een overeenkomst te sluiten. 

Naar het oordeel van de gemeente is de initiatiefnemer van het Zonnepark de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het vestigen van een recht van opstal met erfdienstbaarheden. De gemeentelijke grondpercelen liggen ingesloten en grenzen aan een groot aantal particuliere percelen (exploitatiegebied Zonnepark) waarvoor initiatiefnemer reeds overeenkomsten heeft gesloten voor het vestigen van een recht van opstal met erfdienstbaarheden om het Zonnepark te realiseren. Zonder de inbreng van de gemeentelijke grondpercelen kan het Zonnepark niet tot stand komen.

De initiatiefnemer van het Zonnepark heeft vroegtijdig de benodigde netcapaciteit gecontracteerd in het exploitatiegebied waarin sprake is van netschaarste. Als gevolg van deze schaarste is er een momenteel een verwachte wachttijd van meerdere jaren waardoor nieuwe initiatieven niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De realisatie van het Zonnepark is daarmee op dit moment enkel en alleen realiseerbaar door de initiatiefnemer van het Zonnepark.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde initiatiefnemer als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het vestigen van een recht van opstal met erfdienstbaarheden van betreffende gemeentelijke grondpercelen. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met het vestigen van een recht van opstal met erfdienstbaarheden door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan m.weterings@oosterhout.nl te verzenden.

 

  • Uitgiftetekening grondpercelen Oosterhout