Publicatiedatum: 16 februari 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Oosterhout (‘de gemeente’) is voornemens om een perceel grond plaatselijk bekend Bloemenhof 2 te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nrs. 4683 en 6155 (ged.) (gezamenlijk groot circa 5.499 m²), te verkopen aan Stichting Thuisvester. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijk grondperceel.

Motivering
De gemeente hecht eraan dat een passende exploitatie van de sociale huurwoningen als zodanig op lange termijn geborgd is. In dit kader is de positie van Stichting Thuisvester, als woningcorporatie van belang welke een wettelijke basis kent in de Woningwet. Daarnaast wil de gemeente dat de woningen worden geëxploiteerd door een partij die ervaring heeft met: de doelgroep, vorm van verhuur en wiens organisatie hierop (duurzaam) is ingericht. Thuisvester heeft als woningcorporatie langjarige ervaring en beschikt over ervaren woningconsulenten en beheerders.

De gemeente hecht waarde eraan dat bestaande (prestatie)afspraken worden nagekomen. Uitgangspunt daarbij is de realisatie van meer sociale huurwoningen. Deze locatie is beoogd voor de bouw van sociale huurwoningen en de exploitatie van een activiteitencentrum.

De gemeente gaat een verkoopovereenkomst aan met de Stichting Thuisvester voor de realisatie van het Bouwprogramma dat onderdeel uitmaakt van de prestatieafspraken.

Daarnaast hecht waarde aan de ontwikkeling van De Bunthoef die ten dienste staat aan een bredere herstructurering van het woningbestand in de wijk Oosterheide. In dit kader is van belang dat Thuisvester bereid is een deel van haar bestaande bezit te slopen en nieuwe woningen te realiseren, maar dat zij de bewoners van de te slopen woningen de garantie heeft gegeven dat zij in de wijk kunnen blijven wonen.

De gemeente acht het bieden van afzonderlijke mededingingsruimte ten aanzien van de overige ruimte in het gebouw niet aanwezig, omdat deze integraal onderdeel uitmaakt van hetzelfde gebouw en ondergeschikt is aan de sociale huurwoningen. Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. Het bieden van afzonderlijke mededingingsruimte is derhalve niet aan de orde.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met de grondverkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan g.van.oosterhout@oosterhout.nl te verzenden.