Publicatiedatum: 17 januari 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Oosterhout (‘de gemeente’) is voornemens om een perceel grond plaatselijk bekend Paterserf te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nr. 6710 (ged.) (groot circa 823 m²), te verkopen aan Stichting Thuisvester. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijk grondperceel.

Motivering

De gemeente hecht eraan dat een passende exploitatie van de sociale huurwoningen als zodanig op lange termijn geborgd is. In dit kader is de positie van Stichting Thuisvester, als woningcorporatie van belang welke een wettelijke basis kent in de Woningwet. Daarnaast wil de gemeente dat de woningen worden geëxploiteerd door een partij die ervaring heeft met: de doelgroep, vorm van verhuur en wiens organisatie hierop (duurzaam) is ingericht. Thuisvester heeft als woningcorporatie langjarige ervaring en beschikt over ervaren woningconsulenten en beheerders. Tot slot hecht de gemeente eraan dat bestaande (prestatie)afspraken worden nagekomen. Uitgangspunt daarbij is de realisatie van meer sociale huurwoningen. Deze locatie is beoogd voor de bouw van sociale huurwoningen.

De gemeente gaat een verkoopovereenkomst aan met de Stichting Thuisvester voor de realisatie van het Bouwprogramma dat onderdeel uitmaakt van de prestatieafspraken.

Naar het oordeel van de gemeente is de koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. Stichting Thuisvester bezit reeds een eigendomspositie ingesloten te midden van het gemeentelijke grondperceel. Zonder de verkoop van de gemeentelijke grondperceel kan de ontwikkeling niet tot stand komen.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. Het bieden van afzonderlijke mededingingsruimte is derhalve niet aan de orde.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de grondverkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan g.van.oosterhout@oosterhout.nl te verzenden.