Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Proces marktverkenning 't Zandoogje

Om te komen tot een nieuwe functie van het plangebied voert de gemeente een marktverkenning uit. Zowel marktpartijen als inwoners van Oosterhout worden uitgenodigd om te komen met ideeën. Door de marktverkenning worden burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties betrokken bij de planvorming. Dit dient uiteindelijk te leiden tot betere plannen en een groter draagvlak voor de nieuw te vormen functie. 

Tijdspad

Voor de marktverkenning wordt onderstaand tijdspad gehanteerd.

  • Verkoop en verwijderen units:        Voorjaar 2017
  • Uitvraag marktverkenning:             18 januari 2017
  • Laatste dag indienen idee:              19 maart 2017
  • Verzamelen en verwerken ideeën:   2e kwartaal 2017
  • Terugkoppeling verzamelde ideeën: 2e kwartaal 2017
  • besluitvorming door college/raad:    ntb

Indienen idee

De reactietermijn voor het indienen van een idee is op 19 maart verstreken. De komende tijd zullen alle ingebrachte ideeën worden bekeken en gerubriceerd. Dit wordt verwerkt in een document, dat zal worden aangeboden aan het college. Dit document dient als inbreng voor de definitieve keuze voor de toekomstige functie van het Zandoogje.

Het indienen van een idee is zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zowel voor inwoners als voor marktpartijen. De marktverkenning is nog nadrukkelijk op het niveau van functies. Dit betekent dat er nog geen schetsplannen ingeleverd dienen te worden, maar dit mag uiteraard wel. Voor het inschrijven is een ideeënformulier (Word, 39 kB) beschikbaar gesteld. Alleen inschrijvingen via dit format worden behandeld. Bij het indienen van een idee conformeert de indiener zich aan de volgende voorwaarden:

 • U accepteert dat het college van B&W van Oosterhout de rechtmatige eigenaar wordt van het idee;
 • Gemeente Oosterhout behoudt het recht om het idee te wijzigen;
 • Gemeente Oosterhout behoudt het recht om het idee met een andere partij uit te werken, indien de idee-indiener hier geen rol in wenst te hebben of als de gemeente met de idee-indiener er niet uitkomt;
 • Er staat geen vergoeding tegenover het indienen van een idee;
 • Het college van B&W van Oosterhout beoordeelt het idee voor de ingediende functie op (financieel) rendement.

Bij het indienen van het idee voor een functie is gevraagd om onderstaande vragen te beantwoorden.

 • Wat is de toegevoegde waarde van de voorgestelde functie voor de stad?
 • Wat is de toegevoegde waarde van voorgestelde functie voor de wijk Vrachelen?
 • Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het vervolgtraject?
 • Welke rol ziet u voor de gemeente weggelegd in het vervolgtraject?
 • Welke kansen ziet u voor duurzaamheid binnen het plangebied?

Door de gemeente bekijkt momenteel of de ideeën voldoen aan wet- en regelgeving en geldend beleid. Tot slot wordt door de gemeente bekeken in hoeverre de ingediende functies aansluiten op (of juist strijdig zijn met) andere ontwikkelingen in Oosterhout.

Proces na indienen idee

Nadat u uw idee heeft ingediend, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. 

Als de reactietermijn verstreken is, worden alle ingediende ideeën verzameld en verwerkt in een document. Dit document wordt aangeboden aan het college van B&W en dient als input voor de definitieve keuze voor de toekomstige functie van ’t Zandoogje. Uiteindelijk neemt het college van B&W, dan wel de gemeenteraad van Oosterhout een besluit over de toekomstige functie van ‘t Zandoogje.