Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Proces marktverkenning 't Zandoogje

Om te komen tot een nieuwe functie van het plangebied heeft de gemeente een marktverkenning uitgevoerd. Zowel marktpartijen als inwoners van Oosterhout zijn uitgenodigd om te komen met ideeën. Door de marktverkenning zijn burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties betrokken bij de planvorming. Dit dient uiteindelijk te leiden tot betere plannen en een groter draagvlak voor de nieuw te vormen functie.

Tijdpad

Voor de marktverkenning wordt onderstaand tijdspad gehanteerd.

 • Verkoop en verwijderen units:        Voorjaar 2017
 • Uitvraag marktverkenning:             18 januari 2017
 • Laatste dag indienen idee:              19 maart 2017
 • Verzamelen en verwerken ideeën:   2e kwartaal 2017
 • Terugkoppeling verzamelde ideeën:  2e kwartaal 2017
 • Besluitvorming door college:            10 juli 2017

Indienen idee

De reactietermijn voor het indienen van een idee is op 19 maart verstreken. De 150 ingediende ideeën zijn bekeken, gerubriceerd en verwerkt in het Resultatendocument (pdf, 385 kB). 

Het indienen van een idee was zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zowel voor inwoners als voor marktpartijen. De marktverkenning is nog nadrukkelijk op het niveau van functies. Dit betekent dat er nog geen schetsplannen ingeleverd dienden te worden, maar dit mocht uiteraard wel. Voor het inschrijven was een ideeënformulier (Word, 39 kB) beschikbaar gesteld. Alleen inschrijvingen via dit format zijn behandeld. Bij het indienen van een idee conformeert de indiener zich aan de volgende voorwaarden:

 • U accepteert dat het college van B&W van Oosterhout de rechtmatige eigenaar wordt van het idee;
 • Gemeente Oosterhout behoudt het recht om het idee te wijzigen;
 • Gemeente Oosterhout behoudt het recht om het idee met een andere partij uit te werken, indien de idee-indiener hier geen rol in wenst te hebben of als de gemeente met de idee-indiener er niet uitkomt;
 • Er staat geen vergoeding tegenover het indienen van een idee;
 • Het college van B&W van Oosterhout beoordeelt het idee voor de ingediende functie op (financieel) rendement.

Bij het indienen van het idee voor een functie is gevraagd om onderstaande vragen te beantwoorden.

 • Wat is de toegevoegde waarde van de voorgestelde functie voor de stad?
 • Wat is de toegevoegde waarde van voorgestelde functie voor de wijk Vrachelen?
 • Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het vervolgtraject?
 • Welke rol ziet u voor de gemeente weggelegd in het vervolgtraject?
 • Welke kansen ziet u voor duurzaamheid binnen het plangebied?

Proces na indienen idee

Nadat u uw idee heeft ingediend, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. 

Proces na collegebesluit

Het college van B&W heeft op basis van de inbreng van de marktverkenning de combinatie Wonen in het groen als het meest kansrijk beoordeeld, eventueel ondersteund met een Maatschappelijke functie. Om te komen tot de definitieve invulling van het plangebied en hiermee duidelijkheid voor aanwonenden worden vervolgstappen gezet, zijnde een verkoopprocedure. In lijn met de resultaten van de marktverkenning wordt de functie wonen in een groen karakter (passend binnen de omgeving) uitgevraagd. De combinatie met een ondersteunende maatschappelijke voorziening wordt als optie opengehouden, dit eventueel als gunningscriterium binnen de verkoopprocedure.

Mocht u vragen hebben over de resultaten van de marktverkenning en het vervolgproces dan kunt u deze stellen aan de projectleider van de gemeente Oosterhout, via idee@oosterhout.nl