Deze wet treedt gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2024, in werking. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. De wet geeft gemeenteraden de mogelijkheid om bepaalde besluiten te delegeren aan het college, een omgevingsdialoog te verplichten en een bindend adviesrecht te hebben, als het college wil afwijken van het bestemmingsplan.

Om de overgang naar de nieuwe Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de raad op 22 december 2021 drie besluiten genomen. De drie besluiten bepalen in welke gevallen:

  • Een omgevingsdialoog verplicht is en welke voorwaarden er worden gesteld aan een omgevingsdialoog;

  • Er voor een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het omgevingsplan, een advies nodig is van de raad;

  • Het college een omgevingsplan kan wijzigen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad.

Ook wordt met één van de genomen besluiten het nemen van een voorbereidingsbesluit gedelegeerd aan het college.

Waarom deze besluiten?

Deze besluiten moeten de gemeente Oosterhout klaar maken voor de nieuwe Omgevingswet. Hierbij is de huidige werkwijze van de gemeente Oosterhout het uitgangspunt. Daar waar de Omgevingswet de mogelijkheid biedt om procedures te versnellen, wordt daar gebruik van gemaakt. Wel zonder afbreuk te doen aan de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden bij een ontwikkeling. En zonder afbreuk te doen aan de rol van de raad.

Waar kan ik de besluiten inzien?

De besluiten zijn op de landelijke website www.overheid.nl en op:

Wanneer treden de besluiten in werking?

De besluiten treden gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De verwachte datum daarvan is 1 januari 2024.

Zijn er mogelijkheden voor bezwaar of beroep?

Tegen de raadbesluiten kan geen bezwaar worden aangetekend of beroep worden ingesteld.

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Meer informatie over de Omgevingswet in Oosterhout vindt u op deze pagina. Algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.