Omgevingswetbesluit

Bindend adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit Oosterhout 2022


De raad van de gemeente Oosterhout,

gelet op artikel 16.15a, sub b Omgevingswet,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2021,

BESLUIT:

Tot vaststelling van het “Omgevingswetbesluit, bindend adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit, Oosterhout 2022”


Artikel 1 Bindend advies van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 1. Voor zover een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit valt binnen de in artikel 2 en 3 genoemde categorieën van gevallen, zijnde activiteiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving;

 2. En het college voornemens is deze te verlenen;

 3. Zal (ex artikel 16.15a, lid b Omgevingswet) aan de raad een bindend advies worden gevraagd;

 4. Tenzij de verlening van de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit ter uitvoering is van een besluit van de raad van Oosterhout, waaronder stedenbouwkundige visies voor (her)ontwikkellocaties.

 

Artikel 2 Categorieën van gevallen binnen het stedelijk gebied

 1. De realisatie van één of meer windmolens;

 2. De realisatie van zonneweiden of het plaatsen van zonnepanelen, tenzij dit gebeurt op bouwwerken die primair een andere functie hebben dan het ten dienste staan van het opwekken van zonne-energie (zoals daken);

 3. De realisatie van meer dan twee woningen;

 4. De realisatie van bouwwerken ten behoeve van een infrastructurele voorziening, een nutsvoorziening, of een openbare voorziening hoger dan 5m, of groter dan 50m²;

 5. De realisatie van antenne-installaties hoger dan 40m;

 6. De uitbreiding van bijbehorende bouwwerken, hoger dan 5m of groter dan 150m²;

 7. Een van het omgevingsplan afwijkend gebruik waarbij de afwijking leidt tot een (conform de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering) hogere milieucategorie dan ingevolge het omgevingsplan ter plaatse is toegestaan, in ieder geval niet zijnde de toevoeging van woningen in bestaande panden.

 

Artikel 3 Categorieën van gevallen binnen het landelijk gebied of beschermde stads- en dorpsgezichten

 1. Iedere afwijking van het omgevingsplan met uitzondering van:

 2. Het plaatsen van zonnepanelen op bouwwerken die primair een andere functie hebben dan het ten dienste staan van het opwekken van zonne-energie (zoals daken);

 3. Gebruiken van gronden voor een herinrichting van het openbaar gebied, ten dienste van het algemeen nut, waaronder begrepen de verbreding of herprofilering van wegen;

 4. Bouwwerken ten behoeve van een infrastructurele voorziening, een nutsvoorziening, of een openbare voorziening, met een maximale hoogte van 5m en een maximale oppervlakte van 50m²;

 5. Antenne-installaties tot maximaal 40m hoog.

 

Artikel 4 Procesafspraken

 1. Ingeval er sprake is van een bindend adviesrecht van de raad, wordt het college geacht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (ex artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht) toe te passen;

 2. Een verzoek aan de raad voor advies gaat zo spoedig mogelijk uit, doch niet later dan het moment dat het ontwerpbesluit (ingevolge het gestelde onder lid 1 van dit artikel) ter inzage is gelegd;

 3. Een verzoek aan de raad voor advies gaat vergezeld met de volledige aanvraag voor de omgevingsvergunning (waaronder een verslag van de omgevingsdialoog), alsmede het ter inzage te leggen ontwerpbesluit met daarin de motivering van het college waarom zij de vergunning wenst te verlenen;

 4. Na afronding van de procedure zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en ontvangst van het advies van de raad, zal het college overgaan tot besluitvorming, waarvan de resultaten onverwijld worden gedeeld met de raad.

 

Artikel 5 Intrekking voorgaande besluit

 1. Dit besluit komt in de plaats van het besluit tot aanwijzing van “categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist” (ex artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht), zoals deze op 13 december 2011 is genomen door de raad van Oosterhout;

 2. Welke met de inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Omgevingswetbesluit, bindend adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit, Oosterhout 2022”.

 

Artikel 7 Kennisgeving

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad en op www.overheid.nl.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021,

de raad voornoemd,
voorzitter

griffier