Omgevingswetbesluit

Delegatie omgevingsplan en voorbereidingsbesluit

 

De raad van de gemeente Oosterhout,

gelet op:

  • artikel 10:13 tot en met 10:19 Algemene wet bestuursrecht;

  • artikel 2.8 Omgevingswet;

  • artikel 4.14, lid 5 Omgevingswet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2021,

BESLUIT:

Tot vaststelling van het “Omgevingswetbesluit, delegatie omgevingsplan en voorbereidingsbesluit, Oosterhout 2022”.

 

Artikel 1 Delegatie vaststelling omgevingsplan

De vaststelling van (delen van) een omgevingsplan is (ex artikel 2.8 Omgevingswet) door de raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders ingeval het betreft:

  1. Het beleidsneutraal omzetten van bestemmingsplannen in omgevingsplannen;

  2. Het verwerken van een omgevingsvergunning voor een voortdurende omgevingsplanactiviteit;

  3. Het verwerken van wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving, waarbij er geen lokale beleidsruimte is geboden om deze nader in te vullen;

  4. Het verwerken van wijzigingen van planologisch-juridische en technische aard, zoals het corrigeren van omissies, verschrijvingen en (feitelijke) onjuistheden, niet zijnde wijzigingen in beleid;  

  5. Het verwerken van raadsbesluiten, waaronder stedenbouwkundige visies voor (her)ontwikkellocaties;

  6. Wijzigingen die gelijk te stellen zijn aan een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, zoals opgenomen in het ter plaatse van toepassing zijnde tijdelijk omgevingsplan, en er wordt voldaan aan voorwaarden die dit plan aan deze bevoegdheid/ plicht stelt.

 

Artikel 2 Delegatie nemen voorbereidingsbesluit

Het nemen van een voorbereidingsbesluit is (ex artikel 4.14, lid 5 Omgevingswet) door de raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3 In kennisstelling raad

Genomen besluiten, zoals bedoeld onder artikel 1 of artikel 2, worden onverwijld ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

 

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Omgevingswetbesluit, delegatie omgevingsplan en voorbereidingsbesluit, Oosterhout 2022”.

 

Artikel 5 Kennisgeving

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad en op www.overheid.nl.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021,

de raad voornoemd,
voorzitter

griffier