Omgevingswetbesluit

Omgevingsdialoog Oosterhout 2022

 

De raad van de gemeente Oosterhout,

gelet op artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2021,

BESLUIT:

Tot vaststelling van het “Omgevingswetbesluit, omgevingsdialoog, Oosterhout 2022”

 

Artikel 1 Verplichte omgevingsdialoog bij aanvraag buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 1. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt (ex artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet) voorafgegaan door participatie van en overleg met derden (ook wel de omgevingsdialoog), waarbij moet worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in de navolgende artikelen.

 2. Voorwaarden genoemd in de artikelen 4 tot en met 7 gelden als indieningsvereisten, zoals bedoeld in de Omgevingswet, voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 

Artikel 2 Verplichte omgevingsdialoog bij principeverzoeken

 1. Ingeval er sprake is van een aanvraag voor een principebesluit van het college over een ruimtelijke ontwikkeling, is er eveneens een verplichting tot het voeren van een omgevingsdialoog, waarbij moet worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in de navolgende artikelen en waarbij lid 2 van artikel 1 overeenkomstig van toepassing is;

 2. In dergelijk geval wordt in de artikelen daar waar “aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit” staat, bedoeld “aanvraag voor een principebesluit”.

 

Artikel 3 Geen verplichte omgevingsdialoog bij aanvraag binnenplanse omgevingsplanactiviteit

 1. Ingeval er is sprake is van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, is er geen verplichting tot het voeren van een omgevingsdialoog, wel wordt dit geadviseerd;

 2. In dergelijk geval is hetgeen gesteld in de navolgende artikelen een handvat/ richtlijn, en niet een eis waaraan moet worden voldaan;

 3. In dergelijk geval wordt in de artikelen, daar waar “aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit” staat, bedoeld “aanvraag omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit”.

 1. Artikel 4 Genodigden bij een omgevingsdialoog

Voor de omgevingsdialoog worden door de initiatiefnemer, of diens adviseur, minimaal de volgende personen/ instanties uitgenodigd:

 1. Eigenaren en gebruikers van direct aangrenzende percelen;

 2. Diegene die blijkens de bij de te ontplooien activiteit behorende indicatieve hindercirkel uit de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering, een vorm van overlast (geluid, geur, et cetera) kunnen ervaren;

 3. Voor zover de aanvraag niet sec inpandige aanpassingen betreft, diegenen die vanuit een bestaand pand waarvan zij eigenaar of gebruiker zijn, horizontaal gezien, direct zicht kunnen hebben op de ontwikkeling, waarbij ingeval van te ontwikkelen hoogbouw (zijnde meer dan drie volwaardige bouwlagen boven maaiveld) aanvullend geldt; een gebruiker of eigenaar van een bestaand pand wat (geheel of deels) binnen een afstand van 3 maal de hoogte van het te ontwikkelen gebouw is gelegen, en een eigenaar of gebruiker van een perceel waar, blijkens een bezonningsstudie, enig schaduweffect is te verwachten door de te ontwikkelen hoogbouw;

 4. Eventueel belangenorganisaties.

 

Artikel 5 Informatieverschaffing bij uitnodiging tot deelname aan een omgevingsdialoog

Teneinde de genodigde, zoals bedoeld bij artikel 4, bij uitnodiging tot deelname aan de omgevingsdialoog een gedegen basisinformatie te geven, wordt er gebruik gemaakt van de laatste versie van de voorbeeld-brief uitnodiging omgevingsdialoog, zoals die door de gemeente Oosterhout is ontsloten op internet, of een afgeleide daarvan, waarin minimaal is aangegeven:

 1. Een korte omschrijving van het initiatief;

 2. De wijze waarop (wat, waar, wanneer) de dialoog zal worden gehouden;

 3. Het proces, status en doel van een omgevingsdialoog;

 4. Verantwoordelijkheden en rol van de gemeente;

 5. Het vervolgproces/ de wettelijke mogelijkheden die volgen voor bezwaar en beroep, indien de gemeente medewerking verleend.

 

Artikel 6 Verslaglegging

 1. Van de omgevingsdialoog wordt door de initiatiefnemer een verslag opgemaakt, die wordt gedeeld met de genodigden, zoals bedoeld in artikel 4, die daarbij de gelegenheid krijgen binnen een minimale termijn van 2 weken te reageren op het verslag en waarvan de reactie wordt verwekt in het eindverslag;

 2. Teneinde een goede verslaglegging te verkrijgen, wordt er gebruik gemaakt van de laatste versie van het voorbeeld-verslag zoals door de gemeente Oosterhout is ontsloten op internet, of een afgeleide daarvan, waarin minimaal het volgende is vermeld of is bijgevoegd:

  1. Een korte omschrijving van het initiatief;

  2. Wanneer, waar en hoe de dialoog is gehouden;

  3. Wie, wanneer, op welke wijze is uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog;

  4. Wie hebben deelgenomen aan de dialoog of een schriftelijke reactie hebben ingediend;

  5. Een meer uitgebreide omschrijving van het initiatief; onder andere wat is de initiatiefnemer waar van plan, zijn er gevolgen/ veranderingen ten opzichte van de huidige situatie;

  6. Beschrijving van de vorm en opzet van de dialoog (inloopavond, presentatie, meerdere keukentafel gesprekken, gepresenteerde stukken, et cetera);

  7. Een samenvatting van wat er door de aanwezigen is ingebracht aan vragen, wensen, suggesties en bezwaren;

  8. Antwoorden op de gestelde vragen en of de gedane wensen, suggesties en bezwaren zijn verwerkt in het planinitiatief; en zo ja, hoe deze zijn verwerkt; en zo nee, waarom deze niet zijn verwerkt;

  9. De conclusie van de dialoog; wat is de uiteindelijke uitkomst van het gesprek, met welke onderdelen van het planinitiatief stemt de omgeving in, waar stemt de omgeving niet mee in, welke onderdelen worden naar aanleiding van de omgevingsdialoog aangepast;

  10. Bijlagen zoals de verstuurde uitnodiging, de lijst met aanwezigen, getoonde presentaties, tekeningen, videoverslaglegging of ander materiaal en voor zover van toepassing de ingediende schriftelijke reacties (onder andere zoals bedoeld onder lid 1 van dit artikel) en bezonningstudies.

 

Artikel 7 Actualiteit verslag omgevingsdialoog

 1. Op moment van ontvangen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, mag de eerste datum waarop de omgevingsdialoog is aangevangen, zijnde de verzending van de uitnodiging tot deelname, niet langer geleden zijn dan 6 maanden;

 2. De aanvraag mag geen wijzigingen hebben ten opzichte van hetgeen tijdens de omgevingsdialoog is gepresenteerd, tenzij de wijzigingen zijn gedeeld met de genodigden, zoals bedoeld in artikel 4, en zij de kans hebben gekregen om daar (schriftelijk) op te reageren, gedurende een termijn van minimaal 2 weken, al dan niet een nieuwe omgevingsdialoog is gevoerd.

 

Artikel 8 Betrokkenheid gemeente tijdens een omgevingsdialoog

 1. De gemeente, in de hoedanigheid van een ambtenaar, collegelid of raadslid, neemt niet actief en inhoudelijk deel aan een omgevingsdialoog, behoudens daar waar zij zelf initiatiefnemer is, dan wel een rol heeft als procesbegeleider van een initiatief van een derde, dan wel een belang heeft als omwonende.

 2. In geval van een belang zoals bedoeld in artikel 4, kan de betreffende persoon actief en inhoudelijk deelnemen aan de omgevingsdialoog, doch op geen enkele wijze betrokken zijn bij de (voorbereiding van de) besluitvorming.

 

Artikel 9 In kennis stelling raad

De raad wordt in kennis gesteld van verslagen van omgevingsdialogen in die gevallen en op die momenten dat:

 1. Het college besluit een wijziging van een omgevingsplan ter inzage te leggen, tenzij de vaststelling hiervan ingevolge het “Omgevingswetbesluit, delegatie omgevingsplan en voorbereidingsbesluit, Oosterhout 2022”, genomen op 25 januari 2022, is gedelegeerd aan het college;

 2. De raad ingevolge het “Omgevingswetbesluit, bindend adviesrecht raad, Oosterhout 2022”, genomen op 25 januari 2022 een bindend adviesrecht heeft, op het moment dat zij om advies wordt gevraagd.

 

Artikel 10 Intrekking voorgaande besluit

 1. Dit besluit komt in de plaats van de “richtlijn omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken”, zoals deze op 10 december 2018 is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout;
 2. Welke met de inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Omgevingswetbesluit, omgevingsdialoog, Oosterhout 2022”.

 

Artikel 12 Kennisgeving

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad en op www.overheid.nl.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021,

 

de raad voornoemd,
voorzitter

griffier