Ontwikkeling locatie Intergas-Thebe (Parck Warande)

Sinds 2016 zijn Fundament Real Estate en VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester) bezig met een nieuw stedenbouwkundige vormgeving voor de voormalige locaties Intergas-Thebe.

Plangebied

De ontwikkellocatie bevindt zich op de voormalige locaties Intergas-Thebe. Het gebied is gelegen aan de Warandelaan en Wilhelminakanaal-Zuid.

Partijen

De partijen die grondeigenaar zijn van het gebied en het gaan ontwikkelen zijn:

  • Fundament Real Estate
  • VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester)

Plan

Het plan voorziet in vijf appartementencomplexen. Onderstaande afbeelding geeft weer wie welk gebouw gaat ontwikkelen en hoeveel bouwlagen de gebouwen bevatten. Op de begane grond van de gebouwen en rondom het maaiveld worden parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden ontsloten via een aansluiting op de Warandelaan. Het middengebied dient als wadi (wateropvang) en krijgt een groene invulling. De ontwikkelaars hebben de naam Parck Warande aan het plan gegeven.

 

Programma

In vijf appartementencomplexen worden in totaal circa 173 woningen gerealiseerd. Er worden appartementen in sociale huur gerealiseerd, maar ook in de middeldure/dure huur/koopsector. Daarnaast worden er zorgappartementen gerealiseerd. Actuele informatie vanuit de ontwikkelaars over het plan en het programma is terug te vinden op hun website: www.parckwarande.nl

Planning en planologische procedure

Om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie, dient de huidige bestemming gewijzigd te worden via een bestemmingsplanherziening.

In maart 2019 is het plan vrijgegeven voor de omgevingsdialoog. Via een meedenkavond medio 2019 hebben omwonenden hun mening kunnen geven op het stedenbouwkundig schetsontwerp.

In de zomer van 2021 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op 1 juli 2021 is er een inspraakbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn het plan en de procedure toegelicht, daarnaast was er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 30 juni t/m woensdag 10 augustus 2022. Het was in die periode mogelijk om een zienswijze in te dienen op het plan.
Hoe dit werkte kunt u lezen op: Bekendmaking ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Parck Warande

Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via: Ontwerpbestemmingsplan Parck Warande - Ruimtelijkeplannen.nl
Op de website kiest u voor de tab ‘DOCUMENTEN’ om de regels, toelichting en bijlage te openen.

Vervolg

Op 20 december 2022 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omgevingsvergunning voor bouwen plandeel VEZO

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, kan de omgevingsvergunning voor bouwen formeel worden aangevraagd. De aanvraag wordt getoetst, waarna bij goedkeuring de vergunning wordt verleend. Daarna is er nog 6 weken de mogelijkheid om bezwaar in te dienen voor de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Na het onherroepelijk worden van de omgevingsgunning kan worden gestart met bouwen.

Omgevingsvergunning voor bouwen plandeel FRE

Voor de omgevingsvergunning voor het plandeel van FRE (zie eerste afbeelding) wordt de coördinatieregeling gevolgd. Dit betekent dat de omgevingsvergunning gelijk loopt aan de ter inzagelegging van het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit van verlening van de omgevingsvergunning heeft ter inzage tot 10 augustus 2022. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, dan wordt de omgevingsvergunning verleend door het college en ligt dit besluit samen met het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van een beroep bij de Raad van State. 

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen (projectmanager) per e-mail via: h.van.houwelingen-vervloedt@oosterhout.nl  of via telefoonnummer 14 0162.