Ontwikkeling locatie Intergas-Thebe (Parck Warande)

Sinds 2016 zijn Fundament Real Estate en VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester) bezig met een nieuw stedenbouwkundige vormgeving voor de voormalige locaties Intergas-Thebe.

Plangebied

De ontwikkellocatie bevindt zich op de voormalige locaties Intergas-Thebe. Het gebied is gelegen aan de Warandelaan en het Wilhelminakanaal-Zuid.

Partijen

De partijen die grondeigenaar zijn van het gebied en het gaan ontwikkelen zijn:

  • Fundament Real Estate
  • VEZO (samenwerking van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Thuisvester)

Plan

Het plan voorziet in vijf appartementencomplexen. Onderstaande afbeelding geeft weer wie welk gebouw gaat ontwikkelen en hoeveel bouwlagen de gebouwen bevatten. Op de begane grond van de gebouwen en rondom het maaiveld worden parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden ontsloten via een aansluiting op de Warandelaan. Het middengebied dient als wadi (wateropvang) en krijgt een groene invulling. De ontwikkelaars hebben de naam Parck Warande aan het plan gegeven.

 

Programma

In vijf appartementencomplexen worden in totaal circa 173 woningen gerealiseerd. Er worden appartementen in sociale huur gerealiseerd, maar ook in de middeldure/dure huur/koopsector. Daarnaast worden er zorgappartementen gerealiseerd. Actuele informatie vanuit de ontwikkelaars over het plan en het programma is terug te vinden op hun website: www.parckwarande.nl

Planning en planologische procedure

Om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie, dient de huidige bestemming gewijzigd te worden via een bestemmingsplanherziening.

In maart 2019 is het plan vrijgegeven voor de omgevingsdialoog. Via een meedenkavond medio 2019 hebben omwonenden hun mening kunnen geven op het stedenbouwkundig schetsontwerp.

In de zomer van 2021 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op 1 juli is er een inspraakbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het plan en de procedure toegelicht, daarnaast was er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is raadpleegbaar via: 
Voorontwerp-bestemmingsplan Parck Warande - Ruimtelijkeplannen.nl  

Momenteel wordt het voorontwerp-bestemmingsplan uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Ook wordt er gewerkt aan de inrichting van de buitenruimte.

Vervolg

In de eerste helft van 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college. Als het college akkoord is, gaat het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage en kan je een zienswijze indienen op het plan. Hierna worden de zienwijzen beantwoord en wordt het bestemmingsplan voorbereid om voor te leggen voor vaststelling aan de gemeenteraad.  Na verlening van de omgevingsgunning kan gestart worden met het bouwen.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen (projectmanager) per e-mail via: h.van.houwelingen-vervloedt@oosterhout.nl  of via telefoonnummer 14 0162.