Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwbouw-, verbouw- en transformatieprojecten, dient in voldoende parkeer- en stallingsplaatsen te worden voorzien voor auto’s en fietsen.
Het toetsingskader dat de gemeente daarvoor hanteert, is de nota parkeernormen 2022. (pdf 733 kb)

De nota parkeernormen 2022 bevat parkeernormen voor zowel auto’s als fietsen (bijlage 4) en een toepassingskader. Met behulp van dit toepassingskader kan de te verwachten parkeervraag als gevolg van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling worden berekend en kan worden bepaald of de voorgestelde parkeeroplossing afdoende is om daarin te voorzien.

De nota parkeernormen 2022 is op 22 november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad en is van kracht vanaf 1 december 2022.