Arendsplein (Bankenlocatie)

Ontwikkeling Arendsplein (Bankenlocatie)

Binnenstadsvisie

In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Binnenstadvisie vastgesteld. Eén van de conclusies uit deze visie is dat de binnenstad van Oosterhout over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. De visie streeft naar minder leegstand. Dit kan onder andere worden bereikt door het realiseren van een compactere binnenstad en door het verminderen van het aantal vierkante meters  aan vloeroppervlak winkels.

Stedenbouwkundige visie Arendsplein (Bankenlocatie)

Op het Arendsplein doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Twee bankgebouwen staan leeg en zijn aangekocht door ontwikkelaars met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum Arendshof 2 heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningbouw.  

Voor het college zijn deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de visie voor de binnenstad aanleiding geweest om in samenwerking met de (toekomstig) eigenaren van de gebouwen een visie voor het gebied op te stellen. Deze visie is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan het gebied. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. 

Intentieovereenkomst en geactualiseerde stedenbouwkundige visie

Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige visie is door partijen in oktober 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomst als uitgangspunt is vervolgens door partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en zijn afspraken gemaakt over een kostenverdeling tussen de partijen. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, onder andere op het gebied van verkeer en parkeren.

De gesprekken en onderzoeken die sinds oktober 2018 hebben plaats gevonden, hebben er toe geleid dat de eerder vastgestelde visie wordt geactualiseerd. Het concept voor deze geactualiseerde visie en het daarbij behorende verkeersonderzoek is op 23 januari 2020 gepresenteerd aan omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen. Tijdens deze avonds zijn verschillende tips gegeven om het plan te verbeteren.

In april 2020 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde stedenbouwkundige visie vastgesteld inclusief een amendement om de Verlengde Gasstraat geschikt te maken voor verkeer in 2 richtingen in plaats van 1. Ook door de andere partijen is een positief besluit genomen over de voorgenomen ontwikkeling.

Verdere procedure

Inmiddels is gestart met de vertaling van de stedenbouwkundige visie in een bestemmingplan. Zodra bekend is wanneer gestart wordt met de bestemmingsplanprocedure wordt daarover gecommuniceerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via e-mailadres r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Achtergrondinformatie