Ontwikkeling Arendsplein (Bankenlocatie)

 

Binnenstadsvisie

In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Binnenstadvisie vastgesteld. Eén van de conclusies uit deze visie is dat de binnenstad van Oosterhout over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. De visie streeft naar minder leegstand. Dit kan onder andere worden bereikt door het realiseren van een compactere binnenstad en door het verminderen van het aantal vierkante meters  aan vloeroppervlak winkels.

Stedenbouwkundige visie Arendsplein (Bankenlocatie)

Op het Arendsplein doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Twee bankgebouwen staan leeg en zijn aangekocht door ontwikkelaars met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum Arendshof 2 heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningbouw.

Voor het college zijn deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de visie voor de binnenstad aanleiding geweest om in samenwerking met de (toekomstig) eigenaren van de gebouwen een visie voor het gebied op te stellen. Deze visie is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan het gebied. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. 

Intentieovereenkomst en geactualiseerde stedenbouwkundige visie

Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige visie is door partijen in oktober 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomst als uitgangspunt is vervolgens door partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en zijn afspraken gemaakt over een kostenverdeling tussen de partijen. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, onder andere op het gebied van verkeer en parkeren.

De gesprekken en onderzoeken die sinds oktober 2018 hebben plaats gevonden, hebben er toe geleid dat de eerder vastgestelde visie wordt geactualiseerd. Het concept voor deze geactualiseerde visie en het daarbij behorende verkeersonderzoek is op 23 januari 2020 gepresenteerd aan omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen. Tijdens deze avonds zijn verschillende tips gegeven om het plan te verbeteren.

In april 2020 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde stedenbouwkundige visie vastgesteld inclusief een amendement om de Verlengde Gasstraat geschikt te maken voor verkeer in 2 richtingen in plaats van 1. Ook door de andere partijen is een positief besluit genomen over de voorgenomen ontwikkeling.

Bestemmingsplanherziening

Om de herontwikkeling van de ABN-AMRO, Rabobank en de westvleugel van Arendshof II naar appartementen en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken, vindt er een bestemmingsplanwijziging plaats.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 10 juni 2021 t/m woensdag 21 juli 2021 ter inzage en is raadpleegbaar via: www.ruimtelijkeplannen.nl - Ontwerpbestemmingsplan Arendsplein Bankenlocatie en op afspraak in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voorlopig ontwerp openbare ruimte

Het Arendsplein krijgt een nieuwe inrichting. Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het ontwerp zoals dit reeds is vastgesteld in de stedenbouwkundige visie. Het gebied krijgt een groene uitstraling en tussen de gebouwen wordt het gebied autovrij. Daarnaast wordt de verlenging van de Gasstraat gerealiseerd.

Het voorlopig ontwerp openbare ruimte ligt van donderdag 24 juni t/m woensdag 4 augustus 2021 ter inzage en is in deze periode op afspraak in te zien in de publiekshal en u kunt deze openen via de link: ‘Arendsplein voorlopig ontwerp publicatie d.d. 22 juni 2021’ onderaan deze pagina.

Informatiebijeenkomst ontwerpbestemmingsplan en voorlopig ontwerp openbare ruimte

Op 13 juli 2021 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het voormalig Halfordspand in de Arendshof. Tijdens de bijeenkomst is het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte en het ontwerpbestemmingsplan toegelicht.
Het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte dat hierbij is getoond, is raadpleegbaar via onderstaande link ‘Arendsplein voorlopig ontwerp publicatie d.d. 22 juni 2021’
Het ontwerpbestemmingsplan dat is toegelicht is raadpleegbaar via: www.ruimtelijkeplannen.nl - Ontwerpbestemmingsplan Arendsplein Bankenlocatie.

Bouwplannen

Voor de gebouwen op de locaties van de ABN-AMRO en de Rabobank zijn reeds beelden van het ontwerp beschikbaar.
Zie hieronder: ‘Impressie bouwplan Rabobank’ en ‘Impressie bouwplan ABN-AMRO’.

Via de websites van de ontwikkelaars kunt u zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden:

Rabobank-locatie

ABN-AMRO-locatie

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via e-mailadres r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.