Arkendonk Centrumgebied

Conceptvisie Arkendonk ter inzage.

Burgermeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de concept-visie Arkendonk, ter inzage ligt. Directe aanleiding voor het opstellen van deze visie is de sluiting van het zwembad en de bibliotheek. Naast dat er duidelijkheid moet komen over de invulling van deze locaties, kijken we breder naar andere (particuliere) gebouwen en de omgeving hoe deze ingevuld kunnen worden. De bedoeling is om een totaalvisie voor het hele centrumgebied op te stellen.

Ter inzage

De concept-visie Arkendonk ligt van 29 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis.

Reactie

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u een schriftelijk reactie op de concept-visie indienen. Na de inzage periode beoordeelt de gemeente de reacties en verwerkt deze in de visie. Vervolgens wordt in de raadsvergadering van april 2020 de visie ter vaststelling behandeld.

Een schriftelijke reactie op de concept-visie kunt u sturen aan het college van Burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Reactie concept-visie Arkendonk”.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer G.J. Bartels, Team Buiten Projecten van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail g.bartels@oosterhout.nl.

Informatie

Klik op de link voor informatie

- Concept-visie Arkendonk (pdf-bestand 6.109 kb)

- Reactieformulier visie Arkendonk

- Informatie over uitbreiding Jumbo Arkendonk