Energiepark A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59.


Ter inzage

Vanaf 15 april liggen de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kan iedereen een zienswijze tegen het besluit indienen. Dit kan bijvoorbeeld schriftelijk. Het digitaal indienen van een zienswijze is helaas nog niet mogelijk in de gemeente Oosterhout. Voor meer informatie kunt u de publicatie raadplegen die u hier vindt.


Zienswijze windpark kan pro forma

Iedereen die een zienswijze wil indienen over de plannen van het windpark in de Oranjepolder (als onderdeel van het Energiepark A59) kan dat ook pro forma doen. Het is noodzakelijk om een zienswijze in te dienen, binnen de termijn die daarvoor staat, dus voor 26 mei 2021.

Pro forma
Pro forma wil zeggen dat een bewoner of andere belanghebbende officieel aangeeft een zienswijze in te dienen, maar dat de inhoudelijke invulling daarvan nog volgt. Iedereen die zijn zienswijze binnen de termijn van zes weken heeft verstuurd, kan daarmee rekenen op meer tijd om die zienswijze inhoud te geven of te verbeteren.

Toelichten
Belanghebbenden kunnen dit doen door in hun zienswijze aan te geven dat deze ‘pro forma’ is. De gemeente geeft de indiener dan de mogelijkheid om de pro forma zienswijze tegen de ontwerpbesluiten binnen twee weken na afloop van de zienswijzentermijn nader toe te lichten. Hiermee heeft de indiener twee weken extra om de zienswijze inhoudelijk te motiveren.
De pro forma zienswijze moet dus binnen de termijn van zes weken ingediend worden. Deze termijn loopt tot en met 26 mei 2021. De aanvulling dient binnen twee weken na 26 mei dus voor 9 juni 2021 te worden ingediend.

Vragen en antwoorden
Op 29 april heeft een digitaal vragenuur plaatsgevonden waar belangstellenden nog vragen konden stellen over de vergunningaanvraag en onderliggende stukken. Het vragenuur kunt u volledig terugkijken via de website www.energieparka59.nl. Ook vindt u daar de antwoorden op de vragen die zijn gesteld voorafgaand en tijdens het vragenuur.

De ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken kunt u onderstaand digitaal raadplegen.
Tevens liggen de stukken ter inzage in de publiekshal van het stadshuis. Voor inzage in de stukken in het stadshuis dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken via telefoonnnummer 14 0162.

Verklaring Van Geen Bedenkingen

Hieronder vindt u het ontwerpbesluit van de gemeenteraad over de verklaring van geen bedenkingen:
Raadsvoorstel en besluit VVGB (Pdf, 171 kB)
Geamendeerd raadsbesluit VVGB (Pdf, 69 kB)
Motie windpark A59 GB-VVD-CDA-GrLi  (Pdf, 93 kB)

Wabovergunning en bijlagen

Hieronder vindt u de vergunningaanvraag, de ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken:
Ontwerpvergunning Windmolenpark Oranjepolder (Pdf, 120 kB)
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning (Pdf, 161 kB)
Bijlage 1   Toelichting Windmolenpark Oranjepolder (Pdf, 478 kB)
Bijlage 2   Machtiging Pondera (Pdf, 42 kB)
Bijlage 3   Uitreksel KvK Eneco (Pdf, 428 kB)
Bijlage 4   Aanzichttekeningen (Pdf, 153 kB)
Bijlage 5   Situatietekeningen 2WTGs (Pdf, 1.849 kB)
Bijlage 6   Geluid en slagschaduw (Pdf, 3.900 kB)
Bijlage 7   Analyse externe veiligheid (Pdf, 1.018 kB)
Bijlage 8   Arecheologie ZP Shell concept (Pdf, 4.448 kB)
Bijlage 9   Ruimtelijke Onderbouwing WP Energiepark A59 (Pdf, 2.114 kB)
Bijlage 10 Aanvraag ontheffing Wet NatuurBescherming (Pdf, 211 kB)

Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken

Hieronder vindt u de ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van het bestemmingsplan en de onderzoeken die hiervoor zijn uitgevoerd:
Ruimtelijke Onderbouwing WP Energiepark A59 (Pdf, 2.114 kB)
Bijlage 1 Ontwerp Zonnepark A59 (Pdf, 4.513 kB)
Bijlage 2 Geluid en slagschaduw (Pdf, 3.900 kB)
Bijlage 3 Analyse externe veiligheid (Pdf, 1.018 kB)
Bijlage 4 Eindrapport Natuurtoets Energiepark A59 (Pdf, 1.780 kB)
Bijlage 5 Radartoetsing TNO en VVGB (Pdf, 4.559 kB)
Bijlage 6 Toetsing LVNL (Pdf, 514 kB)
Bijlage 7 Verslag Omgevingsdialoog Windpark Energiepark A59 (Pdf, 425 kB)
Bijlage 8 Verslag inspraakprocedure Windpark Energiepark A59 (Pdf, 911 kB)

Informatie

Alle informatie over de voortgang van het energiepark A59 vindt u op www.energieparka59.nl