Energiepark A59

Het Energiepark A59 in de Oranjepolder bestaat uit 2 projecten; een zonnepark (ca 105.000 panelen) en een windpark (2 turbines). Voor beide projecten loopt een vergunningprocedure. Informatie (achtergronden, planning, etc.) over het project Energiepark A59 vindt u op website www.energieparka59.nl.

Zonnepark A59

Voor het zonnepark is door de gemeenteraad in januari 2021 een concept verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De initiatiefnemer Shell heeft besloten de ontwikkeling van het zonnepark daarna over te dragen op Eneco Solar B.V. Zij hebben de bestaande vergunningsaanvraag overgenomen. De vergunningaanvraag van Eneco voor het zonnepark ligt vanaf 16 februari 2022 ter inzage. De ruimtelijke onderbouwing is door Eneco aangepast. Met een verhoogde bijdrage aan het duurzaamheidsfonds en streven naar meer mogelijkheden voor participatie door inwoners.

Vergunningaanvraag zonnepark en verklaring van geen bedenkingen
Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar. Dit is na te lezen op www.energieparkA59.nl.

Inzage in vergunningsaanvraag en ruimtelijke onderbouwing Eneco
De vergunningaanvraag, ruimtelijke onderbouwing en andere stukken voor het zonnepark A59 liggen vanaf 16 februari tot 
30 maart 2022 ter inzage via www.energieparkA59.nl of op afspraak op het gemeentehuis. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode een schriftelijk per brief of mondeling op afspraak een zienswijze indienen bij de gemeente. Zienswijzen die op een andere manier worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling. In de publicatie kunt u hier meer over lezen.

De stukken die horen bij de vergunningsaanvraag zijn onderstaand terug te vinden.

- Ontwerp besluit omgevingsvergunning (pdf 33 kb)

- Verklaring van geen bedenkingen/Besluit van de Raad (pdf 377 kb) 

- Ruimtelijke onderbouwing (pdf 3.159 kb), bijlage 1 t/m 3 (pdf 2768 kb), bijlage 4 t/m 7 (pdf 1459 kb),
  bijlage 8 (pdf 9.938 kb)  

- Overige stukken:
  . publiceeraanvraag 1-10-2020 (pdf 103 kb), 
  . layout new (pdf 9.938 kb),
  . specificatie panelen 1-10-2020 (pdf 3.908 kb),
  . frame panelen (pdf 389 kb),
  . fence-detail-layout 1-10-2020 (pdf 516 kb),
  . Oosterhout_gate_details 1-10-2020 (pdf 164 kb)

 

Windpark A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59.

Vanaf 15 april tot en met 26 mei 2021 kon iedereen een zienswijze tegen het besluit indienen. Hiervan hebben 37 personen/organisaties gebruik gemaakt.

Op dit moment worden de zienswijzen door de gemeente beoordeeld en van een reactie voorzien. Vanwege de complexiteit van het onderwerp en omdat de Raad van State recent enkele uitspraken heeft gedaan die mogelijk inhoudelijke gevolgen hebben voor dit windpark, heeft het college van B&W besloten de tijd te nemen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.