Energiepark A59

Het Energiepark A59 in de Oranjepolder bestaat uit 2 projecten; een zonnepark (ca 90.000 panelen) en een windpark (2 turbines). Voor beide projecten loopt een vergunningprocedure. Informatie (achtergronden, planning, etc.) over het project Energiepark A59 vindt u op website www.energieparka59.nl.

Windpark A59

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59.

Vanaf 15 april tot en met 26 mei 2021 kon iedereen een zienswijze tegen het besluit indienen. Hiervan hebben 37 personen/organisaties gebruik gemaakt.

Op dit moment worden de zienswijzen door de gemeente beoordeeld en van een reactie voorzien. Vanwege de complexiteit van het onderwerp en omdat de Raad van State recent enkele uitspraken heeft gedaan die mogelijk inhoudelijke gevolgen hebben voor dit windpark, heeft het college van B&W besloten de tijd te nemen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. De verwachting is dat het college in het najaar besluit over het vervolg van de vergunningprocedure.

Zonnepark A59

Ook voor het zonnepark is door de gemeenteraad in januari 2021 een concept verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De initiatiefnemer Shell heeft echter besloten de ontwikkeling van het zonnepark stop te zetten. De reden daarvoor is de sterke daling van de SDE++-subsidies vanuit de rijksoverheid in combinatie met extra wensen en eisen die de gemeenteraad heeft gesteld aan het park. Hierdoor was de ontwikkeling niet langer rendabel voor Shell.