Oosterhout Oost: een landschap om in te leven

De gemeente heeft een propositie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind, opgesteld. De propositie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ geeft aan op welke manier we de woningbouwambitie van ongeveer 3.000 op een ruimtelijk verantwoorde manier in zou willen passen. Oosterhout Oost moet een afwisselend landschap worden met ruimte om in te wonen en te werken. Door in dit gebied te bouwen, ontstaan kansen voor de omgeving: de versterking van het landschap, het voorzieningenniveau van Oosteind, duurzaamheid, vitaliteit van de agrarische sector en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komt ruimte voor een gezonde leefomgeving, voor groen, bewegen, sporten, ontmoeten en ontspanning.

De propositie

Oosterhout Oost moet een afwisselend landschap worden met ruimte om in te wonen en te werken. In het gebied is ruimte voor ongeveer 3.000 nieuwe woningen, bossen en water. De woningen worden gebouwd in kleinschalige groepen van ongeveer 350 woningen (woonclusters). Deze woonclusters krijgen elk hun eigen uitstraling en sfeer. Het bouwen van de clusters gebeurt in fasen, in ongeveer 25 jaar tijd. In het woongebied is veel aandacht voor het landschap. Met een ecologische verbindingszone, bossen en waterpartijen die zorgen voor een beter waterbeheer, koelte tijdens hete zomers en ruimte voor verschillende plant- en diersoorten. Er komt ruimte voor een gezonde leefomgeving, voor groen, bewegen, sporten, ontmoeten en ontspanning. Door in dit gebied te bouwen, ontstaan kansen voor de omgeving: de versterking van het landschap, het voorzieningenniveau van Oosteind, duurzaamheid, vitaliteit van de agrarische sector en hoogwaardig openbaar vervoer.

Woningbehoefte

Er is dringend behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, kleine huishoudens en gezinnen. Zowel in Oosterhout als in de regio Breda – Tilburg is daaraan een groot tekort. Binnen de stadsgrenzen van Oosterhout is maar beperkt ruimte. Voor het bouwen van betaalbare woningen voor kleine huishoudens en jonge gezinnen moet daarom ruimte gevonden worden in het buitengebied. In Oosterhout Oost zijn mogelijkheden om in fasen overwegend grondgebonden woningen met (gezamenlijke) tuinen te ontwikkelen. De woningen in Oosterhout Oost moeten onderscheidend, modern en duurzaam worden. En betaalbaar: in Oosterhout Oost moeten vooral goedkope en middeldure woningen (zowel koop als huur) komen. Met aandacht voor nieuwe, collectieve woonvormen.

  Drie deelgebieden

  De visie gaat over drie deelgebieden: Ter Horst, Oosteind en de Heikant. Elk deelgebied krijgt een eigen opzet en een eigen sfeer.

  Ter Horst

  Ter Horst wordt een waardevol stadspark met een mozaïek van open velden, bosjes en houtwallen. Hier is ruimte voor groen, sport, volkstuinen, voorzieningen en wonen. Er komen nieuwe en sterk verbeterde fiets- en wandelverbindingen door dit park. De fietsroutes verbinden stad en land, het centrum van Oosterhout met Oosteind, de Heikant en Dongen. De historische routes, zoals de Hoogstraat, Ter Horst en Heikant, worden hersteld.

  In en om Ter Horst liggen straks woonclusters omgeven door boslandschap, op 5 tot 10 minuten van HOV, nabij bestaande stad en bij de voorzieningen in Oosterhout Oost en Oosteind. Aan de Heistraat, waar nu nog kassen staan, komt een gemengd cluster met wonen, scholen en winkels.

  In Ter Horst en op de knoop A27 – N629 komt de mobiliteitshub: het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) knooppunt en P&R locatie. Hier stopt de HOV tussen Breda en Utrecht en het regionale busverkeer.

  Het goed ontsloten Ter Horst biedt op korte termijn kansen voor tijdelijke woningbouw. Als locatie voor flexwoningen kan hier een urgente woonvraag worden ingevuld én gewerkt worden aan de integrale lange termijn ambities van Oosterhout Oost.

  Oosteind

  In de studie woningbouwlocaties Oosteind is een beeld geschetst hoe het lintdorp door nieuwe woningbouwontwikkeling gezond kan blijven en draagvlak voor voorzieningen kan houden. De propositie bouwt hierop voort. Dat betekent dat er met de propositie wordt nagedacht over wat er gebeurt met de verandering van boerenbedrijven en of en hoe sportvelden worden verplaatst. Ook worden kleinschalige woningbouwinitiatieven ingepast in de propositie. Tot slot wordt ingezet op de versterking van de voorzieningen in Oosteind. Denk hierbij aan een nieuwe en/of uitbreiding van de bestaande school, sportvoorzieningen en versterken van bestaande winkelaanbod
  Het dorpslint Oosteind behoudt zo haar eigen positie. Aan de zuidkant is het lint Oosteind verbonden met het boslandschap van de Heikant. Aan de noordkant blijft de Willemspolder als open en agrarisch landschap voor een groot deel bewaard.
  Zo behoudt het dorp haar eigen karakter en worden bestaande voorzieningen versterkt.

  Heikant

  Het landschap van de Heikant en de Donge met bossen en heidegebieden bij het kanaal en langs de rivier vormt de natuurlijke factor. Hier wordt in de loop der jaren een landschap ontwikkeld met boskernen en open velden. Het afwisselende landschap heeft verschillende functies, uiteenlopend van natuurbos met nevenfunctie recreatie (uitloopgebied), een ecologisch raamwerk, waterbuffering en infiltratie, goed ontsloten productiebos voor (top)hout en bos-bijproducten, kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw.

  De ontwikkeling van enkele woonclusters binnen het boslandschap is mogelijk. Het is een kans voor bijzondere woningen. In de Heikant wordt ook de basis gelegd voor een nieuwe waterstructuur. Daarmee wordt het water vanuit het Wilhelminakanaal via nieuwe waterlopen naar verschillende delen van Oosterhout Oost en de Willemspolder gebracht. Zo moet wateroverlast bij extreme regenval en verdroging van het gebied aan de oostkant van de A27 worden voorkomen.

  Bereikbaarheid

  Aan de A27 bij Oosterhout Oost is het doel om een nieuw openbaar vervoer knooppunt (een mobiliteitshub) te maken met op termijn een nieuwe vorm van openbaar vervoer: de Bus Rapid Transit (BRT). Omdat alle woonclusters op loop- of fietsafstand van het nieuwe openbaar vervoer knooppunt komen, zijn de toekomstige bewoners van Oosterhout Oost minder afhankelijk van de auto. Naast het openbaar vervoer wordt de fiets hét vervoermiddel voor toekomstige bewoners van Oosterhout Oost. Er komen directe fietsverbindingen tussen de woonclusters onderling en met de rest van het gebied. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte in de woonkernen zoveel mogelijk parkeervrij is. Zo is er meer ruimte voor wandelen, spelen en ontmoeten. Dat kan door kleine, omsloten parkeerplaatsen aan de randen van de woonclusters, of door parkeren op eigen terrein bij de duurdere woningen.

  Landbouw

  Het landschap van Oosterhout Oost zal veranderen. Op sommige plekken waar nu nog weidegrond is, komen woningen, bos en natuur. Toch is er in de toekomst in dit gebied nog voldoende mogelijkheid voor duurzame grondgebonden land- en tuinbouw, maar niet voor intensieve glastuinbouw. De huidige kassen maken plaats voor het woonlandschap. De volgende vormen van landbouw passen bijvoorbeeld goed in het landschap: vollegronds-tuinbouw, biologische landbouw, voedselbos en stadslandbouw. De Willemspolder behoudt voor een groot deel zijn functie als landbouwgebied.

  Het doorlopen proces

  • Op 1 juni 2022 is de propositie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dat vormde de start voor een uitgebreid informatie- en participatietraject in de vorm van een omgevingsdialoog. Na verwerking van de opgehaalde informatie uit de omgevingsdialoog, is de propositie verder aangepast en aangescherpt.
  • Op 16 mei 2023 heeft er een informatieavond over Oosterhout Oost voor de gemeenteraad plaatsgevonden. Op 30 mei 2023 is de aangepaste propositie tijdens een debat in de gemeenteraad behandeld.
  • Op 2 oktober 2023 heeft er vervolgens een inloopbijeenkomst voor bewoners plaatsgevonden, waarbij een terugkoppeling is gegeven op de aangepaste propositie.
  • Op 24 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de propositie vastgesteld.

  Hoe nu verder?

  • De propositie wordt nu verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Zorgen uit de omgevingsdialoog kunnen dan worden onderzocht en een plek krijgen in de uitwerking. Dit betekent dat we de exacte invulling van de woningbouwclusters (het soort woningen en globaal ontwerp) en voorzieningen kunnen bepalen. Ook weten we wat de fasering is en wordt de financiële onderbouwing opgesteld. Ook in de uitwerking van propositie naar plan zal gesprek met de omgeving gevoerd gaan worden.

  Propositie bekijken

  De propositie voor Oosterhout Oost kunt u hier downloaden (pdf 27 mb). Wilt u de propositie Oosterhout Oost liever op papier bekijken? Daarvoor kunt u (tijdens openingstijden) terecht in het stadhuis.  

  Contact

  Als u vragen heeft over Oosterhout Oost, dan kunt u uw vragen per e-mail sturen naar buitenprojecten@oosterhout.nl. Graag in de onderwerpregel ‘Oosterhout Oost’ vermelden.

  Downloads