Oosterhout Oost: een landschap om in te leven

De gemeente Oosterhout ontwikkelt een toekomstvisie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind. De conceptvisie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ geeft aan welke richting het gemeentebestuur de komende tientallen jaren met dit gebied op zou willen: groen, water en cultureel erfgoed krijgen een belangrijke rol in het gebied. Maar dat sluit de bouw van ongeveer 3500 woningen in het gebied niet uit. Het karakter van het lintdorp Oosteind blijft in deze conceptvisie behouden en het voorzieningenniveau en het watersysteem worden versterkt.

De conceptvisie

Oosterhout Oost moet een afwisselend landschap worden met ruimte om in te wonen en te werken. In het gebied is ruimte voor ongeveer 3.500 nieuwe woningen, bossen en water. De woningen worden gebouwd in kleinschalige groepen van ongeveer 350 woningen (woonclusters). Deze woonclusters krijgen elk hun eigen uitstraling en sfeer. Het bouwen van de clusters gebeurt in fasen, in ongeveer 25 jaar tijd. In het woongebied is veel aandacht voor het landschap. Met een ecologische verbindingszone, bossen en waterpartijen die zorgen voor een beter waterbeheer, koelte tijdens hete zomers en ruimte voor verschillende plant- en diersoorten. Er komt ruimte voor een gezonde leefomgeving, voor groen, bewegen, sporten, ontmoeten en ontspanning. Door in dit gebied te bouwen, ontstaan kansen voor de omgeving: de versterking van het landschap, het voorzieningenniveau van Oosteind, duurzaamheid, vitaliteit van de agrarische sector en hoogwaardig openbaar vervoer.

Woningbehoefte

Er is dringend behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, kleine huishoudens en gezinnen. Zowel in Oosterhout als in de regio Breda – Tilburg is daaraan een groot tekort. Binnen de stadsgrenzen van Oosterhout is maar beperkt ruimte. Voor het bouwen van betaalbare woningen voor kleine huishoudens en jonge gezinnen moet daarom ruimte gevonden worden in het buitengebied. In Oosterhout Oost zijn mogelijkheden om in fasen overwegend grondgebonden woningen met (gezamenlijke) tuinen te ontwikkelen. De woningen in Oosterhout Oost moeten onderscheidend, modern en duurzaam worden. En betaalbaar: in Oosterhout Oost moeten vooral goedkope en middeldure woningen (zowel koop als huur) komen. Met aandacht voor nieuwe, collectieve woonvormen.

  Drie deelgebieden

  De visie gaat over drie deelgebieden: de Grote Heilige Driehoek, Oosteind en de Heikant. Elk deelgebied krijgt een eigen opzet en een eigen sfeer.

  De Grote Heilige Driehoek

  De Grote Heilige Driehoek vormt het hart van Oosterhout Oost. Samen met Ter Horst moet het een stadspark worden met open velden, bosjes en houtwallen. Met ruimte voor groen, sport en volkstuinen. In het noorden van Ter Horst is ruimte voor een nieuw openbaar vervoerknooppunt aan de A27 (een mobiliteitshub). Rondom dit gebied is ruimte voor de ontwikkeling van diverse woonclusters in een bos- en waterrijk landschap. Aan de Heistraat staan nu nog kassen, maar hier zouden naast woningen ook voorzieningen zoals scholen en winkels kunnen komen. Zo krijgt Oosterhout Oost eigen voorzieningen voor huidige en toekomstige bewoners.

  Voor een deel van het gebied Ter Horst is nog een ander plan mogelijk. Er zou daar ruimte kunnen komen voor bedrijven. Bedrijven die nu nog in de stad zitten, zouden dan naar dit gebied kunnen worden verplaatst. 

  Oosteind

  In de studie woningbouwlocaties Oosteind is een beeld geschetst hoe het lintdorp door nieuwe woningbouwontwikkeling gezond kan blijven en draagvlak voor voorzieningen kan houden. De ontwikkeling van Oosterhout Oost bouwt voort op dit beeld. Verandering van boerenbedrijven en verplaatsing van sportvelden bieden mogelijkheden voor woningbouw. Het dorpslint Oosteind behoudt haar eigen positie. Aan de zuidkant is het lint Oosteind verbonden met het boslandschap van de Heikant. Aan de noordkant blijft de Willemspolder als open en agrarisch landschap voor een groot deel bewaard. Alleen richting de A27 komt een bosrijk landschap met woonclusters.

  Heikant

  Het landschap van de Heikant en de Donge met bossen en heidegebieden bij het kanaal en langs de rivier vormt de natuurlijke factor. Hier wordt in de loop der jaren een boslandschap ontwikkeld met boskernen en open velden. Het afwisselende bos heeft verschillende functies: natuurbos met de nevenfunctie recreatie, een volwaardige milieuvriendelijke verbinding, goed bereikbaar productiebos voor hout en kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw, bijvoorbeeld een voedselbos. De ontwikkeling van enkele woonclusters binnen het boslandschap is mogelijk. Het is een kans voor bijzondere woningen. In de Heikant wordt ook de basis gelegd voor een nieuwe waterstructuur. Daarmee wordt het water vanuit het Wilhelminakanaal via nieuwe waterlopen naar verschillende delen van Oosterhout Oost en de Willemspolder gebracht. Zo moet wateroverlast bij extreme regenval en verdroging van het gebied aan de oostkant van de A27 worden voorkomen.

  Bereikbaarheid

  Aan de A27 bij Oosterhout Oost is het doel om een nieuw openbaar vervoer knooppunt (een mobiliteitshub) te maken met op termijn een nieuwe vorm van openbaar vervoer: de Bus Rapid Transit (BRT). Omdat alle woonclusters op loop- of fietsafstand van het nieuwe openbaar vervoer knooppunt komen, zijn de toekomstige bewoners van Oosterhout Oost minder afhankelijk van de auto. Naast het openbaar vervoer wordt de fiets hét vervoermiddel voor toekomstige bewoners van Oosterhout Oost. Er komen directe fietsverbindingen tussen de woonclusters onderling en met de rest van het gebied. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte in de woonkernen zoveel mogelijk parkeervrij is. Zo is er meer ruimte voor wandelen, spelen en ontmoeten. Dat kan door kleine, omsloten parkeerplaatsen aan de randen van de woonclusters, of door parkeren op eigen terrein bij de duurdere woningen.

  Landbouw

  Het landschap van Oosterhout Oost zal veranderen. Op sommige plekken waar nu nog weidegrond is, komen woningen, bos en natuur. Toch is er in de toekomst in dit gebied nog voldoende mogelijkheid voor duurzame grondgebonden land- en tuinbouw, maar niet voor intensieve glastuinbouw. De huidige kassen maken plaats voor het woonlandschap. De volgende vormen van landbouw passen bijvoorbeeld goed in het landschap: vollegronds-tuinbouw, biologische landbouw, voedselbos en stadslandbouw. De Willemspolder behoudt voor een groot deel zijn functie als landbouwgebied.

  Hoe nu verder?

  De conceptvisie Oosterhout Oost is op 1 juni 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan een aantal belangrijke partijen in het gebied. In september 2022 moet de gemeenteraad een besluit nemen of dit inderdaad de route is die de gemeente Oosterhout de komende jaren gaat bewandelen. De gemeenteraad vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners van Oosteind en Oosterhout en andere partijen over de ontwikkeling van Oosterhout Oost denken. Daarom kan iedereen tussen 20 juni en 18 juli reageren op de conceptvisie. Hoe dit precies werkt, leest u hieronder.

  Conceptvisie bekijken

  De conceptvisie voor Oosterhout Oost kunt u hier downloaden: download de conceptvisie (pdf, 3.7 mb). Wilt u de conceptvisie Oosterhout Oost liever op papier bekijken? Daarvoor kunt u vanaf 14 juni (tijdens openingstijden) terecht in het Oostquartier in Oosteind en het stadhuis.

  Reageren op de conceptvisie

  Vanaf 20 juni a.s. kunt u reageren op de visie. Dat kan via het ideeënplatform www.doemee.oosterhout.nl. Wilt u liever schriftelijk reageren? Dat kan via een papieren reactieformulier. Papieren reactieformulieren zijn vanaf 20 juni (tijdens openingstijden) verkrijgbaar in het Oostquartier in Oosteind en het stadhuis. Voor het inleveren van de ingevulde reactieformulieren kunt u gebruik maken van de inleverzuilen die in het Oostquartier en stadhuis staan. Uw mening is belangrijk, want samen krijgen we meer voor elkaar. Samen kunnen we het plan nog beter maken.

  Contact

  Als u vragen heeft over de conceptvisie, dan kunt u uw vragen per e-mail sturen naar buitenprojecten@oosterhout.nl Graag in de onderwerpregel ‘Oosterhout Oost’ vermelden. Liever persoonlijk contact? Tussen 20 juni en 18 juli is er op de volgende dagdelen iemand van de gemeente aanwezig in het Oostquartier in Oosteind waar u terecht kunt voor een toelichting of vragen:

  • dinsdagavond: van 19.00 tot 22.00 uur
  • woensdagochtend: van 9.30 tot 12.00 uur
  • donderdagmiddag: van 14.00 tot 17.00 uur

  Downloads