Denk mee, over de snelfietsroute tracé

Grondgebied Oosterhout

Graag willen wij u mening en ideeën vragen over het tracé van de Snelfietsroute Tilburg-Breda. In 2018 heeft de gemeente Oosterhout samen met de provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekend die de komst van de Snelfietsroute Tilburg-Breda garandeert.

Voordat u uw reactie geeft op de voorgestelde tracés. Hebben we aanvullende informatie die kan helpen bij het beoordelen en/of intekenen van een nieuw tracé.

  • Algemene informatie over een snelfietsroute. Wat is het? Wat komt er kijken bij de uitvoering en een aantal handige voorbeelden en links.

  • Ook hebben we een document, waarin wordt geschetst welke stappen er vanaf 2017 tot nu toe zijn gezet. Welke afspraken zijn er in het verleden gemaakt? Met wie is er afstemming geweest en welke studies zijn uitgevoerd? 

Klik op de link voor meer informatie over de memo Snelfietsroute Tilburg-Breda (pdf 190kb).

Toelichting voorgestelde tracés

Het beginpunt en het eindpunt van de route liggen vast. Hoe de route door Dorst loopt nog niet. Wel is er in de bestuursovereenkomst een zogenaamd voorkeurstracé opgenomen. Het voorkeurstracé komt voort uit de bestuursovereenkomst die in 2018 is getekend. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een voorkeur en geen verplichting. In de afweging is namelijk nog niet meegenomen hoe de bewoners van Dorst zelf denken over de route. Daarom hebben we deze stap ingebouwd, zodat we uw mening goed kunnen laten meewegen in de keuze van het tracé.

Hieronder worden kort de voorgestelde tracés toegelicht welke zijn afgebeeld op de interactieve kaart.

Tracé Rijksweg (groen)

Dit voorkeurstracé uit de bestuursovereenkomst loopt geheel langs de N282. Bij dit tracé komt de snelfietsroute vanuit Rijen aan de noordkant van de Rijksweg de kom van Dorst binnen. De fietser van Rijen naar Breda blijft aan de noordkant van de Rijksweg om bij de nieuwe kruising Broekstraat/Rijksweg over te steken naar de zuidelijke ventweg om vervolgens verder te rijden via tweerichtings fietspad naar Breda. De fietsers vanuit Breda blijven aan de zuidkant van de Rijksweg en steken bij de verkeerslichten bij Spoorstraat de Geertsraat en de Rijksweg over om via de noordelijke ventweg en een tweerichtings fietspad de route naar Rijen en Tilburg te vervolgen. De snelfietsroute over dit tracé bestaat uit vrij liggend tweerichting fietspaden, fietsstraten en éénrichting fietspaden.

Tracé Rijksweg/Baarschotsestraat (blauw)

Komende vanuit Rijen komt de snelfietsroute aan de noordkant van de Rijksweg als een vrij liggend tweerichtings fietspad de komgrens van Dorst binnen. De route loopt via de ventweg naar de verkeerslichten bij de Spoorstraat. Steekt aan de noordkant van de kruising bij de verkeerslichten de Spoorstraat over om via de Baarschotsestraat en de (nieuwe) Broekstraat naar de nieuwe kruising Broekstraat/N282 te gaan. Bij de nieuwe kruising steekt de snelfietsroute over na de zuidzijde om vervolgens via de ventweg en een tweerichtings fietspad naar Breda te gaan. Het tracé zou dan bestaan uit vrij liggende tweerichtings fietspaden en, daar waar ook woningen bereikbaar dienen te zijn, voor gemotoriseerd verkeer uit fietsstraat.

Interactieve kaart

Via de onderstaande interactieve kaart ziet u de twee voorgestelde tracés. Op de kaart is ook aangegeven waar de snelfietsroute Dorst binnenkomt en waar deze Dorst weer verlaat. Deze twee punten staan vast. U kunt via de onderstaande stappen uw reactie geven. U kunt reactie geven op de voorgestelde tracés of een alternatief tracé voorstellen. Om de interactieve kaart te kunnen bedienen dient u de pagina te openen in Chrome.

Tekstuele reactie geven:
Stap 1: Ga op de kaart naar de locatie waarover u een reactie wil geven;
Stap 2: Klik op de buttom ‘geef reactie op de voorgestelde tracés’;
Stap 3: Klik op de buttom: ‘+ Ga naar invoer’;
Stap 4: Klik op de interactieve kaart waar u een opmerking wil plaatsen en voer uw gegevens in;  
Stap 5: Klik op melden;

Alternatief tracé intekenen:
Stap 1: Klik op de buttom: ‘Teken een alternatief tracé in’;
Stap 2: Klik op de buttom: ‘+ Ga naar invoer’
Stap 3: Klik op de kaart om uw alternatieve tracé in te tekenen (houdt hierbij rekening met het begin en einde van het tracé)
Stap 4: Voer uw gegevens in en geef een uitleg over het ingetekende tracé;
Stap 5: Klik op de buttom: ‘Melden’

 

 

Vervolg proces

Gedurende een periode van zes weken (14 april tot 26 mei 2021 periode is verlengd) kunt u reactie geven op de voorgestelde routes en/of uw idee geven over een alternatieve route. Zodra de termijn van twee weken is verlopen worden alle reacties gebundeld en als er vragen zijn gesteld worden deze beantwoord door de gemeente.

Vervolgens maakt de gemeente de afweging welk tracé verder wordt uitgewerkt tot een concept schetsontwerp. De ingekomen reacties dienen als input voor de afweging welk tracé verder wordt uitgewerkt. Naast de randvoorwaarden van een snelfietsroute worden de tracés ook beoordeeld op veiligheid, financiële haalbaarheid en ruimtelijke kaders.

Het concept-schetsontwerp van de snelfietsroute wordt door middel van een omgevingsdialoog gepresenteerd en zal er ruimte zijn om inhoudelijk reactie te geven op het concept-schetsontwerp.

Digitaal niet vaardig of vragen?

Geen probleem! Als u liever via pen en papier reageert, dan kunt u contact opnemen met Mike van de Waeter van de gemeente Oosterhout via 14 0162 of m.van.de.waeter@oosterhout.nl. De informatie en het reactieformulier wordt u dan per post toegestuurd inclusief retourenvelop. Ook voor andere vragen kunt u bij hem terecht.