Steenovensebaan 28 (Dorst)

Ontwikkeling Steenovensebaan 28 (Dorst)

Voorjaar 2019 is er gesproken over de ontwikkelingen aan de Steenovensebaan 28, voormalig LAVI. Doordat Ruimte voor Ruimte* deze varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om hier Ruimte voor Ruimte kavels te realiseren. Ruimte voor Ruimte is hierbij de ontwikkelende partij. In mei 2020 heeft er een digitale omgevingsdialoog plaatsgevonden waar de gemeente samen met Ruimte voor Ruimte het schetsontwerp heeft toegelicht. Onderaan de pagina staat een link naar een video van de digitale omgevingsdialoog. Ter aanvulling op de digitale omgevingsdialoog heeft er in juni 2020 een fysieke omgevingsdialoog plaatsgevonden in het stadhuis. Alle vragen die tijdens de digitale omgevingsdialoog zijn gesteld kunt u onderaan deze pagina raadplegen inclusief reactie van de gemeente en Ruimte voor Ruimte.

Schetsontwerp Steenovensebaan 28

Het schetsontwerp van Steenovensebaan 28 ziet op de bouw van 5 Ruimte voor Ruimte kavels. Het betreft een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling met een vijftal kavels welke voorzien zijn voor woningen. In het ontwerp is rekening gehouden met de lintbebouwing van de Steenovensebaan en is er door de positie van de bebouwing en openbare ruimte een boerenerf gecreëerd.

Reacties schetsontwerp

Het schetsontwerp van de woningbouwontwikkeling aan de Steenovensebaan 28 is tijdens de dialogen gepresenteerd en de geïnteresseerden hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op de gepresenteerde plannen. In totaal heeft de gemeente ruim 20 reacties ontvangen op het schetsontwerp. De reacties zagen grotendeels uit de volgende onderwerpen: grootte kavels, natuur en programma. De gemeente is momenteel gezamenlijk met Ruimte voor Ruimte alle vragen aan het beantwoorden en de reacties te verwerken. De reactienota wordt onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan. In deze reactienota worden de reacties beantwoord en ook vermeld welke wijzigingen zijn of worden doorgevoerd.

Ontwerp Bestemmingsplan

De volgende stap is het maken van het ontwerp bestemmingsplan. De reactienota van de georganiseerde omgevingsdialogen wordt hier onderdeel van. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan.
Zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd wordt de nabije omgeving hierover ingelicht per brief en wordt er een publicatie in het weekblad geplaatst.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwers van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Informatie

*Ruimte voor Ruimte is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant. Ruimte voor Ruimte ontwikkelt bouwkavels dankzij de Ruimte voor Ruimte regeling. Voor de Ruimte voor Ruimte regeling zijn in het buitengebied van Noord-Brabant veestallen afgebroken en zijn fosfaatrechten ingeleverd. Maar Ruimte voor Ruimte gaat verder. Ze helpen gemeente en provincie met actuele vraagstukken.

Ruimte voor Ruimte is in beeld gekomen toen de gemeente nadacht over hoe ze om kon gaan met het bedrijf aan de Steenovensebaan 28 (LAVI). Eigenlijk werkt Ruimte voor Ruimte als een ontwikkelaar, met dit verschil dat de provincie Noord-Brabant de enig aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte is. Daarnaast beoogt Ruimte voor Ruimte de provincie economisch en maatschappelijk vitaler te maken. U vindt meer informatie op de website van Ruimte voor Ruimte m.b.t. de kavels in Dorst en Steenovensebaan.

Bijlagen:

Raadinformatieavond 6 mei 2020

Op 6 mei jl. is de gemeenteraad digitaal geïnformeerd over de ontwikkelingen Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de plannen gepresenteerd door de ontwikkelaar en waren de raadsleden in staat om vragen te stellen. Via onderstaande link kunt de raadinformatieavond terug kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ysNzEELrwBI

Digitale omgevingsdialoog 27 mei 2020

Op 27 mei jl. heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden over de ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Via onderstaande link kunt u de informatieavond terugkijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ilDLF9WjGZc