Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

't Zandoogje

Historie

Lange tijd bevond zich op de locatie van ’t Zandoogje een tijdelijke basisschool. Door de afname van het aantal leerlingen in de wijk Vrachelen is deze tijdelijke school begin 2017 afgebroken. 

Verkenningen

In het voorjaar van 2017 is door de gemeente aan de samenleving gevraagd om met voorstellen te komen voor een nieuwe invulling van het gebied. Iedereen mocht ideeën aandragen en in totaal zijn er bijna 150 ideeën binnen gekomen. De ingediende plannen liepen ver uiteen, zowel qua inhoud als qua uitwerking, maar het merendeel van de suggesties richtte zich op wonen, gevolgd door groen en maatschappelijke functies. Op basis van de verkenningen heeft het college van burgemeester en wethouders in juli 2017 besloten dat de nieuwe functie ‘wonen in het groen’ moet worden, eventueel ondersteund met een maatschappelijke functie.

Selectieprocedure

Begin 2018 is gestart met het vinden van een geschikte partij om het gebied te ontwikkelen. Aan alle partijen die tijdens de marktverkenning een plan passend binnen het thema “Wonen in het groen” hebben ingediend, is gevraagd of zij een plan voor het gebied wilden opstellen en een grondbod voor de locatie wilden uitbrengen. In totaal hebben zeven partijen hieraan mee gewerkt.

Binnen de gemeente is vervolgens een beoordelingscommissie samen gesteld, die alle ingediende plannen inhoudelijk heeft beoordeeld. De commissie heeft hierbij gekeken naar financiën, stedenbouw en architectuur, inrichting buitenruimte, duurzaamheid en de manier waarop omwonenden bij het verdere proces betrokken gaan worden.

Eind augustus hebben alle partijen hun plan aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Het verslag van de beoordeling waarbij de puntentoekenning inhoudelijk verder is uitgewerkt, is ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Op 2 oktober jl. heeft het college ingestemd met het advies van de beoordelingscommissie. De keuze is hierbij gevallen op het plan van Van Hofwegen Projectontwikkeling BV in samenwerking met Grosfeld van der Velde architecten.

Ontwikkeling het Zandoogje door Van Hofwegen Projectonwikkeling BV

De ontwikkeling betreft de realisatie van in totaal 18 villa-appartementen, verdeeld over twee appartementengebouwen van ieder drie bouwlagen. De appartementen worden geplaatst in een groene omgeving. De huidige opvang voor regenwater (wadi) wordt vergroot en een groot deel van de huidige bomen blijft behouden. De inrichting van de openbare ruimte is natuurlijk, groen en landschappelijk. Het parkeren voor de bewoners wordt geheel onder de gebouwen opgelost. Met recht kan hier gesproken worden over “Wonen in het groen”.
Er is gekozen voor lage bebouwing die afstand heeft ten opzichte van de woningen aan het Zandoogje en de Hondstraat. 

Procedure

De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt tot een zogenaamd definitief ontwerp. Als de gemeente en de ontwikkelaar het eens zijn over dit ontwerp, dan wordt tussen de partijen een verkoopovereenkomst gesloten. Vervolgens wordt een procedure om het huidige bestemmingsplan te herzien gestart. Het plan past namelijk qua vormgeving niet binnen het huidige bouwvlak in het bestemmingsplan.
Een exacte planning voor het vervolg van het project is op dit moment nog niet te geven.

Betrokkenheid aanwonenden

Door de ontwikkelaar wordt contact opgenomen met omwonenden om hen bij het verdere ontwikkelingsproces te betrekken.
Tijdens de bestemmingsplanprocedure bestaat de mogelijkheid om zienswijzen aangaande het bestemmingsplan in te dienen. De gemeente voert deze wettelijke procedure uit. De gemeente communiceert via deze website en via de gemeentelijke pagina in “de Oosterhouter”.

Contact

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met H. van Houwelingen van de afdeling stadsontwikkeling via h.van.houwlingen@oosterhout.nl of het algemene nummer 14 0162.

De appartementen worden verkocht door Van Hofwegen Projectontwikkeling BV. Indien u interesse heeft in een van de appartementen of bijvoorbeeld meer wilt weten over de verkoopprijzen dan kunt u hiervoor opnemen met de heer Koos van Hofwegen, bereikbaar jacvanhofwegen@skynet.be.

Informatie