Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vast. Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Een structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Aldus de Wro.

Door de gemeenteraad is op 22 oktober 2013 een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Oosterhout vastgesteld. Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen om te komen tot een Omgevingsvisie. De wettelijke opvolger van de Structuurvisie. Voor meer informatie over het proces van deze Omgevingsvisie klikt op de link https://oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/omgevingswet/

Om kennis te nemen van de inhoud ervan klikt u op de link ruimtelijke plannen 
- klik op plannen zoeken,
- Kies plannaam, vul in Structuurvisie Oosterhout