Toezicht en handhaving bouwen, milieu en APV

Waarom toezicht en handhaving?

In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar wel aan houdt. Deze regels betreffen bouwen (waaronder bouwen, sloop en het gebruik van gronden en bouwwerken), milieu (bedrijfsactiviteiten) en openbare orde en veiligheid (overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, ook wel APV). De regels die de gemeente controleert, zijn bedoeld om de gemeente veilig en leefbaar te houden.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente Oosterhout heeft toezichthouders in dienst. Deze toezichthouders controleren of iedereen zich aan de regels houdt.Om het werk goed en efficiënt te doen is er onderscheid gemaakt in toezichthouders voor bouwen, toezichthouders voor milieu en toezichthouders voor openbare orde en veiligheid (de zogenaamde Buitengewoon opsporingsambtenaren). De toezichthouders gaan vaak zelf op onderzoek uit, maar gaan ook naar aanleiding van klachten van bewoners of omwonenden op pad.

Wijkgericht werken toezicht en handhaving openbare ruimte

De wijken, kerkdorpen en industrieterreinen in Oosterhout vallen onder één van de volgende vier clustergebieden Handhaving: Noord, Centrum, Zuid, Kerkdorpen en Industrieterreinen. De handhavers werken nauw samen met de wijkagenten over klachten en meldingen in de openbare ruimte. 

Overtreding en dan?

Wanneer een toezichthouder een overtreding ziet, dan kan de gemeente handhavend gaan optreden. Doel is de overtreding te stoppen en niet zo zeer “leed” aan te brengen (zogenaamd strafrechtelijk optreden). Bij overtredingen van de APV treden wij wel strafrechtelijk op. Een overtreding van de APV leidt (naast enkele uitzonderingen) dan ook direct tot een boete.

Hoe gaat de gemeente om met haar taak als handhaver en toezichthouder?

De manier waarop de gemeente haar taak als handhaver en toezichthouder oppakt, is vastgelegd in het handhavingsbeleid en wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.  

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Beleidsplan fysieke leefomgeving 2019-2022

Uitvoeringsprogramma 2019 

Overlast en/of geluidsoverlast?

Als u overlast ondervindt of vermoedt dat iemand of een bedrijf een overtreding begaat op het gebied van bouwen en APV, dan kunt u dit melden bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0162 of via de contactpagina. De gemeente zal uw melding dan verder in behandeling nemen.

Milieuklachtencentrale

Als u overlast ervaart van bedrijven door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, dan kunt u bellen met de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale is 073-6812821. U kunt ook een melding online indienen via www.milieuklachtencentrale.nl.

Verkeersovertredingen, burengeruchten, hangjongeren

Voor verkeersovertredingen, burengeruchten, hangjongeren en overige vormen van overlast moet u contact opnemen met de lokale politie, bereikbaar op het nummer 0900 8844.

Vragen over toezicht en handhaving?

De gemeente heeft voor een aantal veel voorkomende onderwerpen folders met informatie opgesteld. Deze kunt u hieronder downloaden:

Toezicht en handhaving nieuw- en verbouw bouw PDF, 153 KB
Toezicht en handhaving milieu (bedrijfsactiviteiten) PDF, 143 KB
Toezicht en handhaving meervoudige omgevingsvergunning PDF, 331 KB
Toezicht en handhaving slopen en/ of asbest verwijderen PDF, 217 KB
Toezicht en handhaving gebruik van gronden en bouwwerken (in strijd met het bestemmingsplan) PDF, 170 KB
Toezicht en handhaving bestaande bouwwerken en erven PDF, 526 KB
Toezicht en handhaving bouwstop PDF, 249 KB

Mochten de folders geen antwoord geven op uw vragen, dan kun u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0162 of via de contactpagina.