Wet aanpak woonoverlast

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. In de praktijk bleek landelijk behoefte te zijn aan een juridisch instrument om woonoverlast tegen te gaan. Het nieuwe instrument betreft een uitbreiding van de gemeentewet met artikel 151d Gemeentewet. De gemeenteraad kan hiermee de burgemeester de bevoegdheid geven om een gedragsaanwijzing op te leggen waarbij de overlastgever iets moet doen of nalaten. Als uiterst redmiddel kan de burgemeester een huisverbod opleggen. Belangrijk is dat dit artikel pas toegepast kan worden als er geen andere geschikte manier voorhanden is om te overlast aan te pakken. 

Voor het toepassen van dit instrument is artikel 2.79 opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening en heeft de burgemeester op 14 mei de beleidsregels aanpak woonoverlast vastgesteld. De wet en het beleid kan gelden voor gevallen waarin ernstige of herhaaldelijk overlast is van:

  • geluid- of geurhinder
  • hinder van dieren
  • hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn
  • overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf
  • intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 

Wet en regelgeving

Wet aanpak woonoverlast